Становище на КНСБ – Силистра по проектобюджета на общината за 2021 г.

Регионалният съвет на КНСБ в Силистра представи на пресконференция днес становище по проекта за бюджет на община Силистра за тази година. Областният координатор Димитричка Тодорова коментира достигнатото ниво на възнагражденията в бюджетната сфера, предвидените средства и увеличения. Публикуваме данните. 

 

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година основните моменти, отнасящи се до общините, са следните:

Завишение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, определена въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране. За община Силистра общата субсидия е в размер на 32 330 700 лв., което е с 5 288 900 лв. повече спрямо 2020 г. или 19.5%.

По функции средствата са разпределени както следва:

Във Функция ”Общи държавни служби” за 2021 г. са предвидени 2 346 500 лв., като увеличението е в размер на 578 300 лв. – 25%. В това число за кметове през 2021 г. са заложени средства в размер на 359 400 лв. и увеличението спрямо 2020 г. е 181 800 лв.

Средствата за служителите в общинска администрация са в размер на 1 987 100 лв. За сравнение през 2020 г. средствата са били 1 590 600 лв. Увеличението е 396 500 лв. или 25%.

Oбщината е заложила увеличение за 2021 г. средно с 10% на основните работни заплати на служителите в администрацията, т.е. средната работна заплата ще надхвърли 1000 лв. от 01.01.2021 г.

РС на КНСБ ще инициира разговори и срещи за увеличение на основните заплати на персонала след отчета на бюджета в края на първото шестмесечие, като при наличие на икономии на средства по параграф 01 исканията ще бъдат свързани с поне още 5% увеличение на ОРЗ.

Във Функция „Образование“ през 2021 г. увеличението е 2 263 700 лв., като средствата, които са предвидени, са в размер на 18 819 300 лв. – 13.7%.

От справката, получена от РУО Силистра, основните работни заплати в училища и детски градини на педагогическия персонал са нараснали от 15% до 18%, а на непедагогическия персонал от 10% до 15%.

С най–висок процент са увеличени основните възнаграждения на педагогическият персонал в СУ”Никола Й. Вапцаров” – 17.9%, а с най – нисък процент са в ПЗГ”Добруджа” – 15.7%. При непедагогическия персонал най-виското увеличение на основните работни заплати е в ОУ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово – 15.79%, а най-нисък процент има в ОУ ”Отец Паисий”; ПЗГ ”Добруджа” и ПГС ”Пеньо Пенев” – 10%.

В проектите на бюджетите на детските градини за 2021 г. на територията на Община Силистра е заложено увеличение средно с 16% на основните трудови възнаграждения, като най- голямо е увеличението на педагогическия персонал в ДГ ”Ян Бибиян” – 18.1%, а най – малко е в ДГ ”Роза”, ДГ ”Нарцис” – 15%.

При непедагогическия персонал, зает в системата на предучилищното образование, най–голямо е увеличението в ДГ ”Иглика” – 11%, а най–ниско в ДГ ”Мир” – 7.9%.

Във Функция „Здравеопазване“ увеличението на средствата, заложени в проекта на бюджета, са в размер 2 435 800 лв., което е с 442 300 лв. повече спрямо 2020 г., което е 18%.

В тази функция има синдикална организация и подписан колективен трудов договор.

От 01.08.2020 г. бяха увеличени единните разходни стандарти във функция „Здравеопазване”, като основните трудови възнаграждения на медицинските сестри в училищно и детско здравеопазване достигнаха равнищата на договорените основни заплати в Отрасловия Колективен трудов договор – от 900 лв. до 950 лв. В проектобюджета за 2021 г. е предвидено увеличение от 10 % на основните работни заплати за всички категории персонал.

В „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ увеличението е в размер на 1 780 200 лв., или общата субсидия е в размер на 6 507,900 лв. В процентно отношение – 37.6%. Това е най–голямото увеличение на средствата за еднните разходни стандарти.

През 2020 г. с Решение на Министерски съвет от 01.08.2020 г. бяха увеличени еднните разходни стандарти в „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Чрез колективно трудово договаряне беше постигнато увеличение с от 7% до 10%, а от 01.01.2021 г. с още 10%, независимо от диференцираното увеличение на единните разходни стандарти.

Достигнатите равнища на основните работни заплати по категории са както следва:

Специалисти – от 900лв. на 1000 лв.

Медицински сестри – от 800 на 900 лв.

Неспециализиран персонал – от 650 лв. на 700лв.

Неквалифициран персонал – от 650 лв. на 680 лв.

Във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ средствата са  1 923 400 лв. Увеличението е в размер на 200 900 лв. – 11,7%.

В културните институции на територията на град Силистра има синдикални организации, които сключват колективни трудови договори и преговарят за ръста на основните трудови възнаграждения.

Увеличението на основните работни заплати на заетите в културните институции  от 01.01.21 г. е средно с 10%.

Средната работна заплата за 2020 г. е била от 890лв. до 963 лв. в отделните културни институции. Със заложените средно 10% увеличение от 01.01.2021 г. средната работна заплата надхвърля 1000 лв.

В дейностите, финансирани от местните приходи по информация на синдикалните ни структури (Радиоцентър; Обреден дом; Общински пазари; Духов оркестър и Ансабъл ”Силистра”), средствата не са достатъчни за сериозно увеличение. По–голямата част от служителите остават на минималната работна заплата, а останалите ще получат увеличение между 6% и 7%.

РС на КНСБ смята, че е необходимо през годината да се търсят възможности за увеличение на основните трудови възнаграждения на работещите в дейности, финансирани от местните приходи.

РС на КНСБ оценява усилията на Община Силистра при изготвянето на един балансиран проект на бюджета в условията на многопластова криза вследствие на Ковид – 19.

Необходимо е да се поддържа социалният диалог през цялата година като основно средство в договарянето за постигане на по-високи нива на основните трудови възнаграждения.