КНСБ – Благоевград със становище по бюджетите на общините в областта

Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград изготви становище по проектобюджетите на общините в областта. Днес то бе предоставено на медиите от областния координатор Силвия Стоянова. 

 

В Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 г.са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г., като за община Благоевград, те са следните:

1.Община Благоевград – основни бюджетни взаимоотношения в размер на 54 811,200 лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 52 096,7 хил. лв., обща изравнителна субсидия 811,900 лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 387,3 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 515,300 лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности за община Благоевград за 2021 г. спрямо 2020г. са  с 8 035,100 лв. повече средства за делегирани държавни дейности или имаме 18,24% ръст.

За останалите 13 общини в регион Благоевград също имаме увеличение на средствата за ДДД в размери приблизително между 16% и 23% както следва:

2.Община Банско20,04% ръст;

3.Община Белица18,04% ръст;

4.Община Гоце Делчев –  18,49% ръст;

5.Община Гърмен –  18,13% ръст;

6.Община Кресна20,49% ръст;

7.Община Петрич18,84% ръст;

8.Община Разлог15,78% ръст;

9.Община Сандански21.22% ръст;

10.Община Сатовча –  12,82% ръст.

11.Община Симитли –   22,05% ръст.

12.Община Струмяни22,82% ръст.

13.Община Хаджидимово16,24% ръст.

14.Община Якоруда –  17,55% ръст.

Продължава увеличението на общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“. През 2020 год. средствата бяха в размер на 32 195,900 лв. , а през 2021 г. те са 36 970,200 лв. , което е с 4 774,300 лв. повече или 14,83% ръст.

По информация и данни от РУО Благоевград: „От общо 120 училища на територията на област Благоевград до края на миналата седмица бяха подадени заявления от 107 училища, т.е. 90% . Всички са увеличили заплатите на педагогическите специалисти с най-малко 15%, като най-често увеличението е 16%. Заплатите на непедагогическия персонал също са увеличени най-малко с 10% като навсякъде са достигнати минимални работни заплати за длъжността.“

До нас не е достигнала информация , че поради недостиг на средства в конкретно училище от областта ще имат проблем с изплащането на РЗ.

Освен това в училищата  са изплатени средства за ДМС съобразно средствата от делегираните бюджети и възможностите на училището в размери от 700 до 1000 лв.

Но въпреки това има училища, които са генерирали бих казала огромни преходни остатъци , в размер над 100 000 лв. Не всички разбира се , има училища с преходни остатъци в размер на 1000 лв. , на 4 000 лв., което е нормално и допустимо. Но има и такива със 100 000 лв. натрупани в годините. Нашата позиция е, че това са пари на хората и че е редно те да стигнат до тях. Така, че там, където има средства, ще настояваме заплатите да бъдат увеличени с повече от 15%, защото това е минимумът и да не държат хората на прага на този минимум.

В понеделник тази седмица – на 22.02.2021 г., се прие формулата за образованието по дейности , която се изготвя от общинската администрация, съгласувано със синдикатите и се утвърждава от кмета. В Благоевград тя е изчистена без допълнителни компоненти, предвиден е резерв за 2021 г. в размер на 0,45%, или това е около 100 000 лв.

По отношение на детските градини в община Благоевград общата стойност на трансферите от държавния бюджет за дейност ДГ за 2020 г. е 8 851 143 лв. За2021 г. община Благоевград ще получи от държавата за ДГ средства в размер на 9 168 189 лв. Преходен остатък за 2021 г. е 644 400 лв. и са изплатени средства за ДМС в размер на три плащания по 50 лв. в рамките на 2020 г., там също има преходен остатък, който ще следим как и за какво ще бъде изразходван през тази година.

На базата на тези приходи ние подготвихме и внесохме проект за ОКТД за системата на предучилищното и училищното образование и очакваме стартирането на преговорите в началото на месец март. Направили сме наши предварителни разчети и смятаме, че можем да договорим още малко увеличение на РЗ .

Това, което успяхме да направим за ПВ в ДГ, е валидирането на техните знания и умения през ЦПО към КНСБ и със съдействието на Директорите на ДГ и областния координатор на СБУ, което доведе до увеличение на Работните им заплати с 60 лв.

Така че, за помощник- възпитателите с квалификация в ДГ успяхме да договорим с Кмета на община Благоевград по-високи РЗ от тези без квалификация:

– ПВ с квалификация – 740 лв.

– ПВ без квалификация – 704 лв.

За всички останали делегирани дейности са разчетени средства за увеличение с 10 на сто на работните заплати. Работещите в ДУЗ вече получиха новите си работни заплати за месец януари 2021 г. и те са увеличени с 10 % на всички.

Субсидията за ДДД по здравеопазване през 2021 г. е в размер на 4,3 млн. лв., докато през 2020 г. беше в размер на 3,3 млн. лв. , което е с 1,0 млн. лв. повече или ръст с 32.4%. Тук се финансират разходи за заплати и осигуровки за персонала в дейностите детска ясла, здравен кабинет, детска кухня и здравни медиатори, както и издръжка за ЗК в училищата.

За функция Здравеопазване – РЗ са увеличени  от 01.01.2021 г. както следва:

– Детски ясли Благоевград с 10% на всички длъжности, работещи в структурите.

– Медицинските специалисти по здравни грижи от 01.01.2021 г. са с основни работни заплати от 1100 лв.

– Педагог в ДЯ – 1 155 лв.

– Детегледачка – 825 лв.

За същите договорихме увеличение на РЗ и от 01.08.2020 г. от 900 лв. на 1000 лв. , когато за функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ общините, за 2020 година, с РМС, считано от 1.08.20 г., получиха допълнителни трансфери по бюджетите си за увеличение на доходите на персонала, което е прецедент, в една година два пъти бяха увеличени ЕРС за тези две функции. Това даде възможност за постигане на един сериозен ръст на доходите.

За функция Здравеопазване, също сме входирали ОКТД и очакваме стартирането на преговорите.

ДМС в края на 2020 г. не бе изплатено, макар че има преходен остатък в размер на 226 267 лв.  Ще следим за какво ще бъде изразходван този преходен остатък през 2021 г., тъй като това са целеви средства за РЗ.

Връщайки се в годините назад, този преходен остатък наистина е бил използван за увеличение на РЗ.

За специализираните институции, предоставящи социални услуги, са предвидени 4,8 млн. лв. от ЦБ за 2021 г. Същите за 2020 г. бяха 3.5 млн. лв., което е с 35% повече. Финансират се домове за пълнолетни лица с увреждания, дневни центрове за стари хора, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, преходно жилище, временно настаняване и др.

Дейност Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело.

През 2021 г. за ДДД по Култура са предвидени 2,0 млн. лв. През 2020 г. са били 1,9 млн. лв., или имаме ръст с 9,7%. Те включват финансиране на РИМ, Регионална библиотека и читалище.

– РИМ Благоевград – договорено 10% от 01.01.2021 г. увеличение на РЗ за всички служители. Получено ДМС в размер на една РЗ м. октомври и още една м. декември 2020 г.

– Регионална Библиотека – 10% увеличение от 01.01.2021 г. на всички. Получено ДМС в размер на половин РЗ м. декември 2020г.

Целевата субсидия на капиталови разходи от ЦБ за 2021 г. е 1 515,3 млн. лв. , а за 2020г. – 1 348,000 лв. , с 167 300 лв. повече, или с 12,4 % ръст.

За планирането на инвестиционните разходи се взимат под внимание освен целевата субсидия на капиталовите разходи от ЦБ още: постъпления от продажба на общински нефинансови активи; преходен остатък от предходната година; местни приходи, дарения, помощи; общински дълг; оперативни програми(ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“ и др.).

За останалите 13 общини относно функция „Образование“ заплатите са увеличени като навсякъде е спазено договореният размер в отрасловия КТД и Наредба 4 на МОН за нормиране и заплащане на труда.

2.Община Банско

– Функция Здравеопазване – договорено 10% увеличение на ОРЗ от 01.01.2021 г.

Не е изплащано ДМС.

3. Община Белица

– Функция Здравеопазване – в момента РЗ са 800 лв., водим преговори и имаме уверения, че от 01.01.2021 г. РЗ ще достигнат 900 лв. Планирани са средства за 2021 г. Преходният остатък е 13 000 лв. Не е изплащано ДМС.

 4. Община Гоце Делчев

– Функция Здравеопазване – От 01.01.2021 г. РЗ са увеличени със 105 лв. от 1005 лв. на 1 110 лв. ДМС е изплатено през м. декември 2020 г. в размер на 500 лв

5.Община Гърмен

– Функция Здравеопазване – РЗ са увеличени с 16% от 01.01.2021 г. РЗ са в размер на 1000 лв.  за медицинските сестри в ДУЗ.

6.Община Кресна

– Функция Здравеопазване – РЗ са в размер на 900 лв.  за медицинските сестри в ДУЗ.

7.Община Петрич

– Детски ясли и ДУЗ водим преговори за увеличение на РЗ и сме договорили от 01.01.2021 г. 950 лв. През месец август за медицинските специалисти успяхме да договорим 860 лв.  Получили са ДМС в размер на 450 лв. през м. декември 2020 г.

8.Община Разлог

– Функция Здравеопазване: на медицинските специалисти РЗ са увеличени от 01.01.2021 г. с 18% и достигнаха размер на 1136 лв.

Получили са ДМС м. декември 2020г. в размер на 600 лв.

9.Община Сандански

За функция Здравеопазване община Сандански сме договорили увеличение от 01.01.2021 г. както следва:

– Детски ясли Сандански РЗ на медицинските специалисти са в размер на 1098 лв.

Не е изплатено ДМС в края на 2020 г.

– ЗК Сандански водим преговори. В момента РЗ са 890 лв. Средствата за РЗ не достигат поради демографския проблем и намаляването на броя на децата.

10.Община Симитли

– Функция Здравеопазване – РЗ са увеличени, достигнатият размер е 950 лв. за ЗК и ДДЯ.

11.Община Сатовча

– Функция Здравеопазване – РЗ са  в размер на 880 лв. за ЗК и ДДЯ. Очакваме информация.

12.Община Струмяни

– Функция Здравеопазване – РЗ са  в размер на 750 лв. за ЗК и ДДЯ Очакваме информация.

13.Община Хаджидимово

– Функция Здравеопазване – РЗ са  в размер на 750 лв. за ЗК и ДДЯ – очакваме информация

14.Община Якоруда

– Функция Здравеопазване – РЗ са  увеличени в размер на 850 лв. за ЗК и ДДЯ.

Има недостиг на средства за РЗ. Не е изплащано ДМС.

Всички бюджети на общините в регион Благоевград са съставени и внесени в Общинските съвети за приемане. До момента са приети само в община Разлог, Хаджидимово и Якоруда и Банско.

Различните дейности още не са получили бюджетите си, защото не са приети общинските бюджети за 2021 година, но до 28.02.2021 г. това би трябвало да се случи окончателно.