КНСБ – Варна представи анализ на проектобюджета на общината за 2021 г.

Регионалният съвет на КНСБ във Варна изготви анализ на проектобюджета на общината за тази година. Той бе представен от областния координатор на конфедерацията Анна Ковачева. Публикуваме становището: 

Проектобюджетът на община Варна за 2021 година възлиза на 556 700 000 лв.,  от които общата субсидия е в размер на 488 070 000 лв. – държавна субсидия 209 103 960 лв. и 278 966 040 лв – собствени приходи. План бюджетът за 2021 г. е със 104 370 000 лв. повече спрямо проектобюджета за 2020 г., или приблизително 27 %.

По функции средствата са разпределени както следва:

Във Функция ”Общи държавни служби” за 2021 г. са предвидени 27 582 000 лв.,  като увеличението е в размер на 4 471 000 лв.

Oбщината е заложила увеличение за 2021 г. средно с 10% на основните работни заплати на служителите в администрацията.

РС на КНСБ ще инициира разговори и срещи за увеличение на основните заплати на персонала след отчета на бюджета в края на първото шестмесечие, като при наличие на икономии на средства по параграф 01 исканията ще бъдат свързани с поне още 5% увеличение на основните работни заплати.

С най-голям относителен дял в общия бюджет за община Варна през 2021 година е функция „Образование“ – 38%. През 2021 г. увеличението е 30 769 000 лв., като средствата, които са предвидени, са размер на 184 790 000 лв. – почти 20% увеличение спрямо първоначалния бюджет за 2020 година.

От справката, получена от РУО Варна, основните работни заплати в училищата и детските градини на територията на областта за педагогическия персонал са увеличени с от 10% до 20,6%, а на непедагогическия персонал от 2,49% до 19%.

С най-висок процент са увеличени основните възнаграждения на педагогическия персонал в II ОУ ”Никола Й. Вапцаров”, гр.Варна – 20,6%, а с най-нисък процент са в с. Старо Оряхово, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – 10%. При непедагогическия персонал най-виското увеличение на основните работни заплати е в ОУ ”Св. Климент Охридски”, с. Константиново – 19%, а най-нисък процент има в ОУ ” Добри Войников ”, с. Каменар – 2,49%.

В проектите на бюджетите на детските градини за 2021 г. на територията на област Варна е заложено увеличение средно с 16,5% на основните трудови възнаграждения, като най-голямо е увеличението на педагогическия персонал в ДГ № 50 „Зорница“, с. Звездица ” – 18%.

При непедагогическия персонал, зает в системата на предучилищното образование, най-голямо е увеличението в ДГ №47 ”Люляче” – 16,7%, а най-ниско в ДГ №15 ”Гълъбче” – 4,77%.

Във Функция „Здравеопазване“ са заложени средства в размер на 26 335 000 лв. Увеличението на средствата, заложени в проекта на бюджета е с 2 617 000 лв. повече спрямо 2020 година или 11%. Достигнатото равнище на основните заплати в детско и училищно здравеопазване по категории персонал за община Варна е както следва:

Медицински сестри – 990 лв.

Лекари  в здравни кабинети – 1210 лв.

Директори на детски ясли – 1232 лв.

Педагог – 858 лв.

Психолог – 858 лв.

Касиер-домакин – 836 лв.

Детегледач – 660 лв.

Огняр – 650 лв.

Работник ремонт и поддръжка – 650 лв.

Перач – 650 лв.

Предстои през месец март 2021 г. подписване на Анекс към общински КТД за 10% увеличение на заплатите в детско и училищно здравеопазване, съгласно Постановление 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Обн. в ДВ на 05.01.2021 г.

В „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ увеличението е в размер на 4 796 000 лв. или общата субсидия е в размер на 21 983 000 лв. В процентно отношение – 28 %. Предвидено е фонд работна заплата във второстепенните разпоредители с бюджет към съответната функция да бъде увеличен през тази година с 10 %. Съгласно подписания Общински Колективен трудов договор за 2020 г. – 2022 г. са договорени:

  • Размер на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1,5% върху основното трудово възнаграждение.
  • На работниците и служителите, членове на синдикатите, изплащане на една минимална работна заплата за страната за Световния ден на социалната работа, както и до една минимална работна заплата за коледните празници при реализирани икономии.

Във Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ средствата са  19 561 000 лв. Тук, за разлика от проектобюджета за 2020 г., средствата са намалени с 9 393 000 лв.

При анализ на наличната информация за изпълнението на бюджета на община Варна към месец ноември 2020 година за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ се установява преходен остатък в размер на 11 790 000 лв. Това обяснява намалението на планбюджета за 2021 година. През 2020 година са били заложени по-високи суми за капиталови разходи с местно финансиране, които към края на годината не са реализирани. За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ има подписан общински КТД със срок на действие – октомври 2022 година. В бюджет 2021 година са заложени разходи за увеличение на работните заплати в размер на 15 %.

Очаква се бюджетът на Община Варна за 2021 г. да бъде  гласуван в началото на този месец. 

Оценяваме усилията на Община Варна при изготвянето на един балансиран проект за бюджет в условията на криза, но от Регионален съвет на КНСБ – Варна, смятаме, че е необходимо през годината да продължат да се търсят възможности за увеличение на основните трудови възнаграждения.