Медицинските сестри от Габрово с 63 дни платен отпуск през 2021 година

На 26 март в Габрово беше договорен анекс към Общинския колективен трудов договор за Детско и училищно здравеопазване между кмета Таня Христова, секретарят на ТКС на ФСЗ към КНСБ Мариела Йорданова и председателят на синдикалната секция на КТ „Подкрепа”. Участие в преговорите взеха областният координатор на РС на КНСБ Росица Йонкова и председателят на СРС на КТ „Подкрепа”.

Предложението за промяна в Общинския колективен трудов договор бе направено от КНСБ, с което страните се ангажираха платеният служебен отпуск при епидемии, енергийни кризи и други непреодолими събития да бъде в размер на 25 работни дни за една календарна година. С това допълнение общият размер на платения отпуск по КТД за медицинските специалисти става 63 работни дни, а за помощния персонал – 59 работни дни.

Съгласно договореностите основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 24 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 30 работни дни. За работа при специфични условия на труд допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни, а за помощния – 8 дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск.

При утежняване на Ковид ситуацията на територията на община Габрово и възникване на остра необходимост от медицински специалисти Община Габрово си запазва правото да пренасочва медицински сестри от детските ясли и здравните кабинети от училища и детски градини към лечебните заведения.

Договореностите между ръководството на Община Габрово и синдикатите се реализират ежегодно в конструктивен социален диалог. Анексът към Общинския колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване влиза в сила от 26 март и е със срок до 5 март 2022 г.