Съвместна декларация на КНСБ и КТ “Подкрепа”

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Изпълнителния комитет на КНСБ и Изпълнителния съвет на КТ “Подкрепа”

ОТНОСНО: Отказ от изпълнение на националното тристранно споразумение между социалните партньори от юни 2020 година.

На 17 юни 2020 г., в София, правителството, представителните организации на работниците и служителите и представителните работодателски организации подписаха Национално тристранно споразумение, в чийто раздел ІV, т.6 страните поеха съвместен ангажимент да приведат националните правни регулации на сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд в съответствие с изискванията на два международни акта, с които Република България е обвързана – Конвенция №1 на Международната организация на труда за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време. Достигането до това съглашение бе обусловено от:

– констатацията, фигурираща в т.1.7.1 от Становище на Икономическия и социален съвет на Република България „Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“ (май 2019 г.), където бе посочено, че: „С оглед направените изводи ИСС е на мнение, че: …е назряла необходимост от анализ на съществуващите правни норми, уреждащи СИРВ, и преценка за необходими, наложителни изменения и усъвършенстване както в Кодекса на труда (КТ), така и в Закона за държавния служител (ЗДСл).“

– представената от КТ „ПОДКРЕПА“ и КНСБ на 29 юни 2020 г. в МТСП, лично на министър Деница Сачева, подписка, в която наред с други искания, над 100 000 (сто хиляди) работници и служители от цялата страна по категоричен и безспорен начин настояват за ограничаване на приложното поле на сумираното изчисляване на работното време, режимът на който у нас се прилага при драстично отклонение от международните изисквания и утвърдени стандарти.

С две последователни стъпки правителството и работодателските организации – страни по споразумението, ясно, недвусмислено и демонстративно показаха, че не желаят да го изпълнят в тази му част, независимо от очевидното несъответствие на правните норми в Кодекса на труда, уреждащи този начин на организация, изчисляване и отчитане на работното време с разпоредбите на Конвенция № 1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време, наричани по-долу „двата международни акта“:

  1. Бе предложен като проект и прокаран впоследствие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който:

– под предлог, че целта е транспониране на изискванията на двата международни акта в националното законодателство, всъщност се допусна грубо дерогиране на разпоредбите на същите;

– демонстративно не бяха зачетени и отхвърлени предложенията на двете представителни синдикални организации за промени в чл.142 от КТ в съответствие с исканията на работниците и служителите, скрепени с десетки хиляди подписи и в представената пред МТСП подписка;

– неоснователно и немотивирано бяха отхвърлени представените от КНСБ и КТ „Подкрепа“ аргументи срещу част от предложените промени в регламентацията на извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време;

– допуснато беше грубо погазване на основния принцип, на който е подчинено колективното трудово договаряне, като в противоречие с чл.50, ал.2 от КТ, на практика бе прието, че в колективен трудов договор могат да се договарят клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона;

– уредбата на сумираното изчисляване на работното време не намери своята регламентация по същество, като вместо това, този съществен проблем бе прехвърлен чрез законова делегация на изпълнителната власт, която да го уреди последващо с подзаконов нормативен акт.

  1. Във формат на работна група, създадена от  Министъра на труда и социалната политика по Закона за администрацията, излъчените от представителните организации на работниците и служителите и работодателите експерти, стартираха обсъждане на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които да се преработи регламентацията на сумираното изчисляване на работното време, като отново се наблюдава категоричен отказ тази регламентация да се съобрази с утвърдените международни стандарти и изисквания, фигуриращи в цитираните по-горе международни актове.

И в двата посочени случая отказът на държавата да се вслуша в гласа на работниците и служителите е необоснован и неоснователен, предвид текстовете на двата международни акта, доводи за несъответствие с които, бяха многократно изтъкнати в писмените становища на КНСБ и КТ „Подкрепа“, както и в нарочни експертни анализи представени от КНСБ съответно в Националния съвет за тристранно сътрудничество и в Народното събрание, както и пред сформираната от МТСП работна група. Аргументите от тези анализи и становища бяха подминати без внимание и без отговор, както от МТСП и МС в хода на обсъждане на законопроекта в НСТС, така и от народните представители от управляващото мнозинство при обсъждането и приемането на ЗИД на КТ от 44 НС. По същия безпардонен и безотговорен начин, без отговор от експертите от МТСП, те се подминават и сега в работната група.

Този извод бе потвърден категорично от предложения ни от експертите на МТСП проект за постановление на МС, чрез което се допълва Наредбата за работното време почивките и отпуските. Всъщност, всички тези действия говорят не просто за отказ от изпълнение на политическо споразумение със социалните партньори, а за отказ от изпълнение на международни ангажименти, възникнали de lege от двата международни акта. Същността, характера и предназначението на тези актове са свързани не толкова с организацията на работното време, колкото с опазване на здравето на работниците и служителите и осигуряването на безопасни условия на труд. Отказът от задължителното им прилагане се явява последователно и целенасочено нарушаване на основни правила, създаващо реални предпоставки за посегателство върху здравето на работещите.

От предложенията на представителите на МТСП в работната група може да се направи обоснован извод, че същите са в пълен унисон с позицията на представителите на работодателските  организации в нея, които от своя страна са израз на икономически и финансови интереси на бизнеса, без дори да се прави опит те да се съобразят със спецификата, същността и целите на съществуващата международна уредба на проблема и наложените чрез нея ограничения. Това съобразяване и зачитане на минимални утвърдени международни стандарти в областта на трудовото право е задължение на държавата, което тя безусловно следва да съблюдава, но вместо това осезаемо абдикира от този свой обществен ангажимент!

 Водени от горното, Изпълнителният комитет на КНСБ и Изпълнителният съвет на КТ „ПОДКРЕПА“, с настоящото ДЕКЛАРИРАТ, че: 

– Намираме по-нататъшното участие на представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в работната група за ненужно и прикриващо злонамерените действия на останалите представители в тази група спрямо интересите на работниците и служителите, поради което двете организации оттеглят своите експерти от участие в работната група.

– Последващото им включване в нея е възможно, ако:

– внесения проект за постановление бъде оттеглен и

експертите на МТСП предоставят официално писмено становище по представените от синдикатите изводи за приложимост, респ. несъответствие с разпоредбите на Конвенция № 1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време.

– Призоваваме действащият Министерски съвет да не решава прибързано и безотговорно проблема със създаването на условия и ред за допустимост на прилагането на сумирано изчисляване на работното време, съобразно изискванията на международните актове.

– Възприемаме поведението на експертите на МТСП в работната група като демонстративен опит да не се реши поставеният в подписката проблем относно допустимостта на СИРВ в конкретни и ограничени сучаи на непрекъсваем производствен процес, а да се заобиколи!

– Предупреждаваме, че евентуалното довършване на този опит ще доведе до основателни и справедливи реакции от работниците и служителите, чието търпение, видно от 100 000-ната ни съвместна подписката, е изчерпано!

– Стартираме обсъждане и подготовка на съвместни действия за сезиране на компетентни органи от МОТ и ЕС по отношение на действията на българските правителство и парламент във връзка с отказа им за прилагане на международни и европейски актове, с които Република България е обвързана, както и за алармиране на МКП и ЕКП за случващото се в България и апел за солидарна международна подкрепа.

 

Пламен Димитров                                             Димитър Манолов

президент на КНСБ                                           президент на КТ „Подкрепа“