Позиция на ИК на КНСБ във връзка с парламентарните избори на 4 април 2021 г.

По установена вече традиция КНСБ, като най-голямата синдикална и обществена организация в България,  в навечерието на всички избори отправя своите послания и конкретни предложения към следващата законодателна и изпълнителна власт на страната.

Несъмнено изборите за 45-ото Народно събрание се провеждат в сложен за България, Европейския съюз и света период. От една страна се засили международното напрежение и геополитическото противопоставяне между глобалните сили.  От друга – пандемията COVID-19 постави пред редица изпитания икономиките, социалните системи и обществата в световен мащаб.  В резултат  нараства глобалната несигурност, светът е в криза, чиито последици е още трудно да се прогнозират. В тази неспокойна и динамична среда видимо растат и противоречията сред страните-членки на ЕС. Евроскептицизмът, националният егоизъм и популистката реторика нарастват под влиянието на пандемията и ефектите от Брекзит.

На този фон на 4 април 2021 г. България ще проведе избори за национален парламент. Те са предшествани от не особено интелигентна кампания,  базирана основно на взаимни обвинения,  конфликтен тон, площадна лексика и ярък популизъм. Въпреки че в предизборните платформи повечето партии обещават покачване на благосъстоянието на българите, сред визиите им липсват идейни различия и алтернативи. Повечето партии обръщат внимание на европейските инициативи за „Зелената сделка“, декарбонизацията, цифровизацията и пр., но не присъстват по-конкретни мерки и политики за предизвикателствата пред България. Предлаганите реформи са частични и без финансово обезпечаване, особено по въпроси, по които в обществото има ясно изразена неудовлетвореност (демографска криза, здравеопазване, доходи, неравенства, мерки поради пандемията и др.).

Същевременно проучванията на електоралните нагласи през последния месец показват липсата на водеща политическа сила. Очакванията са за силно фрагментиран парламент,  трудно съставяне на мнозинство и на правителство и недостатъчно обществено доверие и подкрепа. Категоричните предизборни заявки за отказ от търсене на коалиционни формули за управление стесняват полето за политическо маневриране в момент, в който държавата се нуждае от силни, категорични и консенсусни мерки за овладяване на епидемията и за икономическо възстановяване. Някои анализатори предвиждат дори провал на насрочените и провеждане на нови парламентарни избори, което според КНСБ не отговаря на интересите на работещите и на бизнеса.

Наред с политическите фактори на нестабилност, КНСБ припомня, че продължава да се задълбочава социалното и икономическо неравенство, което прави българските граждани недоволни от жизнения им стандарт, особено от размера на пенсиите, обезщетенията и социалните помощи. Остава висок протестният потенциал поради проблемите в здравеопазването, системите за социална защита, държавната и местната администрация, безнаказаните закононарушения, липсата на достатъчно ефективна борба с престъпността и корупцията, недостатъчната защита срещу  посегателствата върху личността.

КНСБ  е силно загрижена  за съдбата на работеща България и бъдещето на страната ни. Ето защо Изпълнителният комитет на Конфедерацията призовава политическите формации и техните представители към отказ от конфронтацията, повече уважение и толерантност между опонентите, и най-вече максимални усилия в търсенето на консенсусни решения.

ИК на КНСБ декларира, че Конфедерацията  ще приеме всяка  управленска формула, която следва обществено-политически и социално-икономически приоритети и цели в името на стабилността и просперитета на българската държава. КНСБ ще изисква от бъдещите управляващи разработване и провеждане на целенасочени мерки и действия и ще им съдейства в няколко приоритетни сфери, представени в Меморандума на КНСБ за социално-икономическото развитие на България 2021–2025 г. :

  1. Икономическо възстановяване, секторни политики, зелен и дигитален преход – с  използването на  всички инструменти и източници за финансиране, вкл. от Националният план за възстановяване и устойчивост, Фондът за справедлив преход на “Next Generation EU”, многогодишната финансова рамка, оперативките програми и националния бюджет. Това е важна предпоставка за преструктуриране на българската икономика към нови високотехнологични производства с висока добавена стойност, зелена и дигитална трансформация на енергетиката, транспорта и селското стопанство  и за създаването на трайни и качествени работни места;
  2. Заплащане на труда – с реализация на конкретни мерки за обосновано догонващо нарастване на доходите от труд. Настояваме чрез въвеждане на адекватни системи за оценки на труда и гарантиране на колективното трудово договаряне  да се осигури ускорен растеж на МРЗ, така че към края на мандата да достигне размер от най-малко 1200 лв, а средната – над 2400 лв. Настояваме за темпове на конвергенция в доходите  и заплатите, които да гарантират достигане на компенсацията на един нает на ниво от 67% (2025 г.) спрямо средноевропейските стойности, а в краткосрочен период БВП на глава от населението трябва да достигне ниво от 60% (2022 г.);
  3. Реформа в данъчната система – въвеждане на необлагаем минимум, който да стимулира вътрешното търсене и съответно икономическия растеж. Преразглеждане на настоящата данъчна система в нейната цялост и възприемане на предложенията на КНСБ;
  4.  Мерки за овладяване на бедността и неравенствата – КНСБ намира за изпълнима цел постигането на  38, 7 млрд. лева разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи,  и здравеопазване /25,8 на сто от един БВП от 150 -160 млрд. лв. към края на мандата/. Това ще позволи подобряване адекватността на системите за социална защита и тяхното въздействие (минимум 20 -22 млрд.лв за пенсии, съответно минималната да достигне  поне до 570 лв., а средната – до 870 лв; минималното обезщетение за безработица да се увеличи най-малко на 35 лв. на ден, а максималното до 70 лв. на ден; увеличение и на обезщетенията за отглеждане на дете до 2 г. до 730 лв. на месец и др. п.);
  5. Макроикономическа стабилност и влизане в Еврозоната – запазване на макроикономическата стабилност чрез механизма на валутния борд до присъединяването на страната към икономическия и валутния съюз.

ИК на КНСБ призовава за: 

  1. Осигуряване на необходимите условия за провеждане на честни и прозрачни избори и гласуване при спазване на всички противоепидемични мерки.
  2. Отговорно поведение на народните избраници и най-вече на лидерите на политическите партии в преговорите за формиране на ново правителство, така че това да стане във възможния кратък срок и в съответствие с интересите на българския народ.
  3. Изработване на управленска програма, която да сплотява усилията около националните приоритети, да мобилизира вътрешната и външна инвестиционна активност и чрез бързо възстановяване на структуроопределящи отрасли и развитие на иновативни производства да гарантира ускорен ръст на заетостта и доходите.

С разочарование отбелязваме, че социалният диалог, подобряване условията на труд и защита на трудовите права и интереси не присъстват като тема в политическия дебат и в програмите на политическите сили. ИК на КНСБ заявява, че от следващото правителство на страната Синдикатът ще изисква стриктно да зачита и развива националния тристранен диалог и да стимулира колективното трудово договаряне. Настояваме следващото правителство да пристъпи незабавно към реализацията на Национално тристранно споразумение между правителството, синдикатите и бизнесът от юни 2020 г. с особен акцент върху договорения пакет  от мерки и политики срещу демографската криза.

Във всички свои действия КНСБ ще продължи да защитава правата на трудещите се и да се бори срещу всяко посегателство на трудовите и социални права на всички българи.

ИК на КНСБ призовава всички граждани на България да упражнят активно правото си на глас и препоръчва на всички, които стоят зад исканията на КНСБ, да изберат онези кандидати, в чиито програмни документи разпознават синдикалните ценности и послания, ясно отразени в Меморандума на КНСБ.