Допълнителни бонуси за педагозите с нов общински КТД в Благоевград

Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование бе подписан в Благоевград.

С него бяха договорени 4 дни допълнителен отпуск за непедагогическия и 2 дни за педагогическия персонал. Постигнати бяха още по-високи възнаграждения за I, II и III професионално-квалификационна степен (финансовият стимул се увеличава с 5 лв. месечно). За класните ръководители надбавката над заплатата за водене на документация месечно става не по-малко от 50 лева, на учителите в детските градини и подготвителните групи в училище, в групи за целодневна организация на учебния ден – не по-малко от 25 лева. За преподаване на учебни предмети на чужд език – не по-малко от 35 лева.

Постигнатите договорености, с които се надгражда браншовият КТД, бяха постигнати след много усилия от страна на синдикатите и оспорвани преговори с представителите на съюза на работодателите в просветата.

Бяха подписани и Вътрешни правила за заплатата на работещите в детските градини.

Договорени бяха по-високи възнаграждения за непедагогическия персонал. Допълнителното възнаграждение за помощник-възпитателите, които работят с деца със СОП, става 20 лева месечно. За учителите логопеди и учителите по музика бе договорено заплащане за длъжност старши учител.

За пръв път бе записано допълнително трудово възнаграждение от 300 лева за 24 май и 200 лева за 15 септември.

След първото шестмесечие ще бъде направен финансов анализ и при наличие на икономии, процентът на основните заплати на педагогическите специалисти ще бъде увеличен.

Подписи под колективния трудов договор поставиха кметът на Благоевград инж. Румен Томов, председателят на Общинския координационен съвет на СБУ Бонка Ичкова, Антон Драгоев, регионален председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Васил Мурджов, председател на Регионалния синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” и Методи Попов от страна на РУО – Благоевград.