Факторите, водещи до трафик на хора и трудова експлоатация, бяха обсъдени на форум

„По данни на НСИ, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на коронавируса за 2020 г., област Благоевград, заедно с област Варна, е на трето място по новорегистрирани безработни лица. Те са малко повече от 28 хил., а постъпилите на работа в област Благоевград за изминалата година са 16 031.“ Това посочи Атанаска Тодорова, главен експерт Пазар на труда, мобилност и миграция в КНСБ по време на провелия се днес онлайн регионален форум „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – идентификация и превенция в условията на криза и нарастваща безработица”. Той бе организиран от местната комисия за борба с трафика на хора.

Тодорова говори за заетостта и безработицата в област Благоевград и за факторите и причините, пораждащи трафик на хора и трудовата им експлоатация. В своята презентация „Пазарът на труда в условията на криза и отражението върху трафика на хора с цел трудова експлоатация” тя сподели за превенционните действия на КНСБ:

– кампаниите „Моето първо работно място“, „Възстани за правата си“, VOX и др.;

–  двустранните споразумения със синдикатите от други държави членки и създадените информационни центрове в приемащите държави с консултации по трудови и осигурителни права на български език.

Заместник-председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието и президент на сектор “Земеделие” в Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм – ЕФФАТ, Валентина Васильонова сподели за ролята и действията на синдикатите в процеса на противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Тя посочи значимостта на синдикатите и многото свършена от тях работа на национално и европейско ниво в борбата с трафик на хора с цел трудова експлоатация от 2006 г.  Васильонова даде конкретни примери с кампании на терен в страната и в Германия, Испания и Италия сред българските работници в сектор земеделие.

В регионалния форум основни говорители бяха Добряна Петкова, и.д. секретар на Националната комисия, г-жа Любка Костадинова, секретар на МКБТХ – гр. Благоевград, Владимир Николов, прокурор в РП – гр. Плевен и член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.