Отбелязваме Седмицата на гората. Обръщение от председателя на ФСОГСДП инж. Петър Абрашев

От днес започва честването на Седмицата на гората. Тази година тя е под мотото “Гората е здраве!” Честит празник на всички, които се грижат за тази толкова важна част от нашата планета.

По повод Седмицата на гората и професионалния празник на работещите в горите и горската промишленост публикуваме обръщение на председателя на ФСОГСДП инж. Петър Абрашев:

 

Всяка година в началото на април лесовъдите отбелязват своя Професионален празник, не за ден, а за цяла седмица.

И ето отново сме пред Седмицата на гората, чието начало датира от 1925 г. Настоящата година празникът се провежда в обстановка на световна пандемия и отминаващи парламентарни избори.

Тук е редно да отбележим, че след 2000 г. различните правителства декапитализираха горското ни стопанство чрез РМД приватизация, осъществиха реституция във физически граници и установяване на миронитарно горовладелство, лишиха дългосрочно държавните горски структури от стопанска дейност, няколко пъти отнеха ранга и самостоятелността на националното горско ведомство, приеха вреден Закон за горите.

Последните 20 години ще останат в горската история като незапомнено гороломни и разрушителни.

Националният горски сектор, горската собственост и горското стопанство на Република България са в перманентна криза, трайно подценявани и безскрупулно експлоатирани.

Някога гората е била свещена по религиозни причини, днес тя е свещена от жизнена необходимост.

Ето защо, сега, когато се прекланяме пред ръцете, крепящи нежната фиданка, отглеждайки с любов нови гори, нещадящи себе си в борбата с бракониерството хора, отправяме нашите послания за:

– Създаване на условия за развитие на огромния потенциал на горските територии в полза на всички собственици, свързано с развитие на зелената икономика, функционирането на единно, комплексно и многофункционално горско стопанство, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места и създаване на поминък в планинските и полупланински райони, развитие на горскостопанската инфраструктура, активна и достойна предприемаческа дейност и по-големи приходи в държавния бюджет.

– Постигане на политически консенсус между изпълнителна власт /държава/, представители на синдикати, работодатели и НПО по отношение бъдещото развитие на горското стопанство и горската промишленост в страната.

– Диалогичност между всички заинтересовани за възстановяване на общественото доверие към отрасъла.

– Привличане и използване инициативата и потенциала на всички НПО при провеждане на горската политика.

– Изпълнение на програми за обучение на държавните служители и тези от търговските предприятия за изграждане на капацитет за бизнес планиране, търговско управление, работа с програмите и мерките на ЕС.

– Повишаване на мотивацията на работещите в държавния горски сектор – с контролни и стопански функции, чрез ограничаване на възможностите за безпринципно политическо и лобистко кадруване – създаване на система от обективни критерии за професионализъм и почтеност, прозрачност, публичност, конкурсно начало, равни възможности за развитие в кариерата, забрана за дискриминация, прилагане на мотивационни механизми за поощряване на професионалната кариера.

– Възстановяване на ранга на националното горско ведомство – Държавна агенция по горите, подчинена пряко на зам. министър-председател или създаване на Министерство на горите и горската промишленост.

Единствено по този начин ние виждаме, че неоценимите екологични, социални и икономически функции на горите, ползвани разумно и балансирано ще подпомогнат трайно устойчивото развитие на националната икономика и ще подобрят качеството на живот и добруването на народа ни.

Поклон и благодарност към професионализма и безрезервната отдаденост на поколения лесовъди и горски служители!