С нов КТД в Добрич – 22% ръст на заплатите в общинското здравеопазване

На 7 април 2021 година – Световен ден на здравето и Професионален празник на здравния работник, в Добрич бе подписан нов общински Колективен трудов договор за заетите в системата на общинското здравеопазване между кмета на общината Йордан Йорданов и областния координатор на КНСБ Ивелина Василева.

Договорът е в сила от 1 януари 2021 година и е със срок на действие 2 години. Той е резултат от проведените преговори между страните през декември 2020 година и отразява постигнатия разумен баланс между исканията на синдикалните членове на ФСЗ-КНСБ от дейностите във функция „Здравеопазване“ на община Добрич, формулирани писмено до кмета на общината и възможностите на бюджета на съответната дейност.

Какво ново договорихме за нашите синдикални членове?

С новия общински КТД договорихме увеличение на основните месечни заплати за работещите във функция „Здравеопазване“ от 10 до 22%, считано от 1 януари 2021, с което се постигнаха нива на заплащане в някои дейности, по наши данни най-високи за страната. Конкретно – за медицинските сестри и педагози от Детските ясли основна работна заплата в размер на 1220 лева и за медицинските сестри от Здравни кабинети в училища и детски градини – 1100 лева.

От тази година бе договорено медицинските специалисти от дейност Здравни кабинети в училища и детски градини да получават допълнително материално стимулиране по повод Професионалния празник на здравния работник. Размерът на средствата за ДМС се определя в зависимост от реализираните икономии по §1 и §5 от бюджета в рамките на първото тримесечие на годината. За 2021 година след анализ на изпълнението на бюджета постигнахме споразумение за 550 лева за всеки медицински специалист.

Основен приоритет в дейността на РС на КНСБ Добрич е повишаването на доходите на нашите синдикални членове. Ето защо, стъпка по стъпка, всяка година правим възможното на местно ниво за увеличение на работните заплати в рамките на държавния стандарт. За последните 4 години с удовлетворение можем да кажем, че постигнахме ръст на основните работни заплати за медицинските сестри и педагози от Детските ясли на Добрич с 97% и за медицинските сестри от Здравни кабинети в училища и детски градини – с 83%.

РС Добрич постигна тези резултати на първо място благодарение на позитивния диалог с кметския екип на община Добрич. Откритите и прозрачни взаимоотношения, най-вече във връзка с обмена на информация с общинската администрация, са сигурен залог за успешни преговори.

На второ място – сядаме на масата на преговорите на общинско ниво с предварително изготвени наши разчети по параграфите на Единната бюджетна класификация на бюджета на всяка една от дейностите, което ни позволява аргументирано да защитим максимално възможното увеличение на заплатите на нашите синдикални членове. На трето място – анализирането на изпълнението на бюджетите в рамките на годината – на 3, 6 и 9-месечието, дава възможност при наличие на неизразходвани средства от планираните за персонала, да правим разчети и да инициираме преговори за договаряне на увеличение на заплатите – добра практика, която в община Добрич успешно е минала изпитанието на времето и може да бъде мултиплицирана в други общини.