Нови придобивки за синдикалните членове в администрацията и здравеопазването в Габрово и Трявна

Нови придобивки за синдикалните членове на КНСБ бяха договорени преди дни чрез сключени колективни трудови договори за Общинските администрации в Габрово и Трявна и в Детското и училищното здравеопазване в Трявна.

Новият колективен трудов договор с Общинска администрация – Габрово бе сключен между кмета Таня Христова, председателя на синдикалната организация на ФНСДУО-КНСБ Калин Кинов и председателя на синдикалната секция на КТ „Подкрепа”. В преговорите и подписването участваха областният координатор на КНСБ Росица Йонкова, зам.-председателят на СРС на КТ „Подкрепа” и екипът на кмета.

Договорено бе увеличение на заплащането за положен извънреден труд с 55% за работа в работни дни, 80% за работа в почивни дни, 105% за работа в празнични дни и 55% за работа при сумирано изчисляване на работното време. Увеличава се сумата за работно и представително облекло на 300 лв. Служители с първокласници ще имат право на допълнителен отпуск за първия учебен ден. Запазва се договореният основен платен годишен отпуск за синдикалните членове в размер на 26 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 32 работни дни. СБКО и тази година ще бъде в размер на 3% от брутната работна заплата.

Новият колективен трудов договор в Общинска администрация – Трявна бе сключен между кмета Силвия Кръстева и председателя на синдикалната организация на ФНСДУО-КНСБ Теодора Кусева. При подготовката и преговорите участва областният координатор на КНСБ Росица Йонкова. От него ще се възползват над 90 служители, членове на КНСБ от администрацията.

С колективния трудов договор работодателят се ангажира да осигури за своя сметка средства в размер на 50 лв. за корекция на зрението на работещите с компютри. Допълнителното възнаграждение за нощен труд ще бъде в размер не по-малък от 0,17 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от 1,10 лв, считано от 01.06.2021 г. Запазва се договореният основен платен годишен отпуск за синдикалните членове в размер на 28 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 34 работни дни.

Служителите от държавно делегираната дейност „Общинска администрация” получиха вече своето увеличение на работните заплати с 20%.

Сключен бе и нов колективен трудов договор за Детско и училищно здравеопазване – Трявна между кмета Силвия Кръстева и председателя на синдикалната организация на КНСБ Николинка Йорданова. При подготовката и преговорите  участва областният координатор на КНСБ Росица Йонкова.

В него е договорен новият размер на началните основни работни заплати за медицинските специалисти, чийто ръст от 01.01.2021 г. е с 22,4 % спрямо предходната година. Работодателят се ангажира още да осигури средства за изплащане на транспортните разходи на служителите в размер на 100%. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 24 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 30 работни дни. За работа при специфични условия на труд, допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни. Договорено е  всеки синдикален член да получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск. Всеки синдикален член ще може да ползва и служебен платен отпуск при епидемии, енергийни кризи и други случаи на непреодолими причини, като размерът му ще се договаря между страните за всеки конкретен случай.

Запазва се получаването на 7 работни заплати обезщетение от синдикалния член при прекратяване на трудовия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и има 10 години трудов стаж през последните 20 години при същия работодател .

И при трите колективни трудови договора се запазва договореното за синдикалните членове допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 1% за всяка година, правото на допълнителен платен отпуск за две деца – 2 работни дни, за 3 или повече деца – 4 работни дни, допълнителен платен отпуск при встъпване в брак, за кръводаряване, при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или роднини по права линия – по 2 работни дни.

Договореностите между ръководствата на двете общини и КНСБ се реализират ежегодно в добър социален диалог и надграждане на параметрите в колективните трудови договори.