Проведено бе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на образованието

На 21 април се проведе последното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, съобщиха от Синдиката на българските учители. Той е бил със следния дневен ред:

  1. Разглеждане на предложение за приемане на Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, по отношение разширяване обхвата на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ.
  2. Разглеждане на предложение за приемане на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“;
  3. Разглеждане на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата и Наредба за управление на качеството в системата на предучилищното и училищното образование;
  4. Представяне на информация от Синдиката на българските учители за проведената анкета сред членове на СБУ за изпълнението на КТД и анализ на техните резултати.
  5. Разни.

Във връзка с разгорялата се дискусия по точка Първа  от дневния ред Синдикатът на българските учители припомня, че предложения за разширяване обхвата на обезщетенията при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ бяха направени от него при изготвянето на настоящия Колективен трудов договор, тези предложения  съответстваха на действащата тогава нормативна уредба, но бяха отхвърлени от социалните партньори при преговорите за КТД.

СБУ задържа приемането на т.1 от дневния ред за следващ управленски екип на МОН, като аргументи за това отлагане са реалната необходимост за синхронизиране на законовата уредба и извършване на съответни изменения в чл. 219, ал. 6 на ЗПУО, както и нуждата от финансова обезпеченост.

Категорично настояваме при извършваното изменение на ЗПУО, следващото ръководство на МОН да има предвид приедложенията, направени от Синдиката на българските учители и да  осигури съответната финансова обезпеченост, така че да може да се разшири обхвата на парсонала, който да се възползва от посочените по-горе промени.

По точка Втора бе разгледан проект на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. СБУ категорично изрази подкрепата си за утвърждаването и стартирането на националната програма през настоящата година. След проведената дискусия Отрасловият съвет прие предложението на СБУ.

По точка Трета се разгледаха представените от МОН проекти на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата и Наредба за управление на качеството в системата на предучилищното и училищното образование. След напрегнато обсъждане се прие предложението на СБУ програмите да се публикуват на сайта на МОН за обществено обсъждане от педагогическата колегия.

В точка Четвърта СБУ представи на социалните партньори резултатите от проведената анкета сред членове на СБУ за изпълнението на КТД и техния анализ. На партньорите бяха предоставени и резултатите в графичен вид.

В точка Разни по предложение на Синдиката на българските учители Отрасловия съвет прие предложение за сформиране на работна група, която в  кратък срок да представи вариант за корекции в Национална програма „Без свободен час“, Модул 3, с които да се внесе яснота в механизма за компенсиране разходите за консумативи при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда и се приведе този механизъм в синхрон с  договореностите в отрасловия Колективен трудов договор от 17.07.2020 г.