КНСБ стартира проект BG05M9OP001-1.128-0001 “Партньорство в дигитална среда”

Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

КНСБ изпълнява проекта в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българска стопанска камара (БСК), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Министерство на труда и социалната политика.

Бюджетът на проекта е 2 145 527,30 лева, от които 1 823 698,20 лв. европейско и 321 829,10 лв. национално съфинансиране.

Продължителността е 20 месеца, считано от 7 май 2021 г.

Проектът се реализира в изпълнение на чл. 6 от Регламент 1304/2013 г. и представлява съвместни действия на социалните партньори (синдикати и работодателски организации). Има национален обхват и третира проблемите на адаптивността, гъвкавостта и сигурността на заетите от гледна точка на потребности и ангажименти в областта на подобряването на ключовите компетенции и дигиталните им умения, което допринася за гъвкавостта и сигурността в прилагането на политики, които работят едновременно на съвременните пазари на труда. Проектът е в отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от развитието на икономическите процеси и директно допринася за повишаване уменията и адаптивността на работната сила, като отразява и специфичните потребности на целевите групи.

Нарастващото внедряване на дигитални технологии предполага придобиването и изграждането на нови компетентности, отговарящи на „уменията на бъдещето“. На практика технологичните пробиви променят границите между работните задачи, изпълнявани от машини и алгоритми и тези изпълнявани от хора. Това налага и формирането на национална политика в тази сфера, като КНСБ активно подпомага процеса, което в този проект се характеризира с ангажирането на социалните партньори, както и с отчитането на специфични национални дадености и потребности при предвиждането на конкретни, съвместни дейности и предложения на социалните партньори.

Целите на проекта са обвързани с определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната.

Основната цел на проекта е да спомогне работната сила да преодолее дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения. Бързите темпове на дигитална трансформация изискват активно управление на промяната, в отговор на което чрез изпълнението на проекта и неговите дейности, се цели идентифициране на конкретните дефицити от дигитални умения – по професии и икономически дейности. На тази основа ще се разработят профили за равнища на дигитални умения, в зависимост от равнището на технологиите, за чието обслужване са необходими съдържания и карти по ключови професии/длъжности за усвояване на иновативни методи на тяхното апробиране и прецизиране в реална работна среда.

Чрез настоящия проект ще се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения в 17 конкретни Икономически дейности. В изпълнението на всички дейности на проекта ще се включат като партньори и всички заинтересовани страни, в това число МТСП, представителните работодателски организации, представляващи всички браншови организации, участващи в секторно договаряне и са страна по сключване на отраслов/браншов КТД.

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите в 17 целеви икономически дейности.

Целите на проекта са обвързани с разработването и внедряването на специфични механизми и инструменти, чрез:

– Подготовка на 17 изследвания и анализи на потребностите от дигитални умения по икономически сектори;

– Разработване, тестване и валидиране на минимум 170 унифицирани профили за дигитални умения;

– Тестване на текущите умения на работната сила в 17-те целеви сектора;

– Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения;

– Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични дигитални умения – обхващащо минимум 500 заети лица от целевите икономически дейности;

– Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;

– Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите;

– Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения;

– Развитие на минимум 13 модела на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията.