СБУ връчва утре наградите “Учител на годината”

XXIV национален конкурс “Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители, ще се проведе утре, 14 май от 14 часа.

Целта на конкурса е да обо­га­ти сис­те­ма­та за ду­хов­но сти­му­ли­ра­не на пе­да­го­ги­чес­ки­те кад­ри и ги при­об­щи към на­ци­о­нал­ни­те и све­тов­ни­те тра­ди­ции, да по­ви­ши лич­но­то про­фе­си­о­нал­но са­мо­чув­с­т­вие, да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то на широка­та об­щес­т­ве­ност към проб­ле­ми­те на учи­те­ли­те, да из­диг­не престижа на пе­да­го­ги­чес­ки­те кад­ри.

Направленията, в които се дава призът, са десет  – пре­ду­чи­лищ­но въз­пи­та­ние и под­го­тов­ка; на­ча­лно об­ра­зо­ва­ние; ху­ма­ни­тар­но направление; при­ро­до-ма­те­ма­ти­чес­ко направление; из­кус­т­ва и спорт; про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние; ди­рек­то­ри и заместник-ди­рек­то­ри; въз­пи­та­тел­на ра­бо­та, из­вън­к­лас­ни и из­въ­ну­чи­лищ­ни дей­нос­ти, учи­лищ­ни пси­хо­ло­зи и пе­да­го­ги­чес­ки съ­вет­ни­ци; млади учители; учители-наставници.

Събитието може да бъде проследено на живо във Фейсбук страницата на конкурса:

www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-104298871838556