142 сигнала за нарушаване на трудовото законодателство във Великотърновска област са подадени за година

Към Регионалния съвет на КНСБ-Велико Търново през 2020 г., са подадени общо 142 сигнала за нарушения, се казва в годишния доклад на местните синдикалисти.

Най-голям дял имат сигналите за нарушения, свързани с неизплащането на работните заплати – 32%, следвани от жалбите за нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските – 26,3%.

13% са сигналите за неспазване на осигурителни права, също толкова са сигналите по повод нарушения за здравословни и безопасни условия на труд. Сигналите за нарушения, във връзка с използването на социални мрежи от работниците и служителите бележат 4%.

Изненадващ, според КНСБ, е големият брой нарушения, свързани с незачитането на платения годишен отпуск. В практиката на колективното договаряне увеличеният размер на отпуските се договаря по-лесно. Така, че тези нарушения поставят сериозни въпроси.

Основните проблеми, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, са свързани с работа при неблагоприятен микроклимат и липсата и/или използването на некачествени лични предпазни средства. Следват сигналите, свързани с недеклариране на трудови злополуки, санитарно битово обслужване, отговарящо на стандартите и липса на правила за физиологичен режим на труд и почивка.
КНСБ и през 2020г. констатира, че има ръст в нарушенията, свързани с работното време, почивките и отпуските. Най-често срещаните нарушения са свързани с нерегламентирано възлагане на допълнителна работа, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка, липса на поименни графици и документи, отнасящи се до работното време на служителите.

На второ място са нарушенията на режимите за полагане на извънреден труд. По отношение на отпуските най-честото нарушение е свързано с едностранно разпореждане от работодателя на ползване на неплатен отпуск от работниците. Ползването на този вид отпуск беше предпоставка за получаване на помощ по одобрените от държавата мерки за справяне с Ковид-19 пандемията в затворените със заповед на държавен орган обекти.

32,4 % са нарушенията, които са констатирани с неизплащане на трудови възнаграждения след прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя. Голям дял са и сигналите, подадени за работа без сключен трудов договор.

При сигналите за нарушения на трудовите права във връзка с използването на социалните мрежи, водеща категория е „Санкция, поради коментар във Facebook” – 37%, следвана от “Санкция, поради “статус” във Facebook” – 35%, “Санкция, поради изразяване на лично мнение по обществен въпрос във Facebook” – 28%.

https://trud.bg/142-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4/?fbclid=IwAR02FeVhWs_c7RW5JvfVlw2mjqCSaE0OWtxxKFI1FJTGsgHRd_bTs-a-CJQ