47% от сигналите на работници в Смолян са заради липса на трудови договори

169 сигнала за нарушаване на трудовите права на трудещи се в Смолянско са били подадени през м.г., сочат данните на Инспекцията по труда, цитирани в доклад на местната структура на КНСБ.

Изследването на данните показва, че 60% от служителите са подали сигнал за нарушени права в категорията „Незачитане на признати от законодателството синдикални права“. Значително по-рядко срещана е намесата в дейността на синдикалните организации от страна на работодателя – 20%, както и сплашването и тормоза на служител/работник по повод членството му в синдикална организация – също 20% от подалите информация, става ясно от доклада на синдикатите.

По-фрагментирана изглежда ситуацията по отношение на сигналите за нарушения, свързани с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на територията на предприятия в област Смолян. 58% от подалите сигнали споделят, че работят при неблагоприятен микроклимат, докато почти 33% сигнализират, че работодателят им не е осигурил лични предпазни средства. Почти 5% докладват за нарушения на правилата на физиологичен режим на труд и почивка, а значително по-малко служители/работници са пострадали от неспазването на нормите по безопасност на работното оборудване и технологични процеси (2,4%), както и от санитарно-битово обслужване, неотговарящо на стандартите (2,4%).

При спазването на осигурителните права от работодателите в област Смолян се забелязват някои типови нарушения. Почти половината от тях (47,7%) са свързани с работа без сключен трудов договор. Други съществени нарушения, сигнализирани от служителите/работниците, са полагане на труд над работното време, определено в трудовия договор (например 8 часа вместо 4 часа) – 21 % от сигналите и неправилното определяне на категорията на труд на работодателя – също 21% от сигналите. Един от 10 души е сигнализирал за назначаване на фиктивна длъжност, с цел внасяне на по-ниски осигуровки от работодателя.

Най-честото нарушение на работодателите, свързано с работното време, почивките и отпуските е свързано с нарушения при ползването на правото на отпуска – 48% от сигналите. Почти 28% от сигналите са обвързани с нарушения на междудневната и междуседмичната почивка, а 13,8% от служителите/работниците споделят, че полагат извънреден труд, извън законовите разпоредби. Нарушенията във връзка със сумираното изчисляване на работното време са малко над 10% от всички подадени сигнали.

http://www.24smolian.com/2021/05/47.html?m=1&fbclid=IwAR2AQeiubcXj8NjYEUleHHTXrJQvvX0RgzhL91O7vZYbMrKDmax3nxg0JbM