КНСБ в Монтана започва обучение на безработни от 4 общини

КНСБ в Монтана се включва за поредна година в обучението на безработни лица. Регионалният съвет ще участва в реализирането на проекта на конфедерацията „Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“, който стартира на 20 май. Той е част от Националния план за действие по заетостта през 2021 г.
В област Монтана ще бъде реализиран в общините Берковица, Георги Дамяново, Медковец и Якимово.
Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица от рисковите групи, както и повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост.
Общо 72 лица в област Монтана ще придобият професионална квалификация, от които 60 по част от професия „Еколог“ със специалност „Екология и опазване на околната среда“ и 12 ще се обучават по професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“.
Обученията са с продължителност от 300 учебни часа. Бенефициентите ще получават средства в размер на 10 лв. стипендия за всеки присъствен ден. Обучението е практико-теоретично и завършва с полагането на изпити по теория и практика.
Успешно завършилите ще получат удостоверения за придобитата професионална квалификация, а на 10% от тях след извършен подбор ще бъде осигурена субсидирана заетост за срок от 3 месеца.
„Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“ е стъпка към осигуряване на бързи и качествени преходи от безработица към заетост, чрез предоставяне на обучения за придобиване на умения, компетентности и квалификация, както и възможности за заетост.