В Габрово най-много сигнали за нарушени трудови права подават жени от малки предприятия

Над 60 на сто от лицата, подали сигнали за нарушени права в област Габрово, са жени от малки и средни промишлени предприятия. Това става ясно от Регионалния доклад за нарушения, свързани с упражняване правото на труд през 2020 г. на КНСБ – Габрово.

Той се позовава на информация от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово и регистрираните сигнали от граждани и синдикални членове в регионалния офис на синдиката.

През изминалата година, подвластна на ковидкризата, Инспекцията по труда – Габрово е извършила 720 проверки по 184 сигнала, при които са установени общо 3 535 нарушения, като 1 590 са по осъществяване на трудовите правоотношения. При една проверка са констатирани средно четири броя нарушения. Най-много са за здравословните и безопасни условия на труд – 1944, което е 55 на сто от общо установените.

Във връзка с наложените в страната противоепидемични мерки, при извършване на 302 от проверките на Инспекцията по труда, е осъществен и контрол относно риска от разпространение на Ковид-19 от страна на работодателите и работниците.

През 2020 г. към Регионалния съвет на КНСБ – Габрово са подадени общо 134 броя сигнали от синдикални членове и граждани за нарушения на трудови права. Свързаните с колективното договаряне касаят незачитане на предвидено увеличение на работните заплати.

Сигналите за нарушения при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са предимно за работа при неблагоприятен микроклимат и липсата или използване на некачествени лични предпазни средства – по 27,3 на сто от всички подобни сигнали. Този вид нарушения са едни от най-често срещаните през изминалата година, регистрирани от КНСБ – Габрово и са предимно от сферата на строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Сравнително висок е делът на сигналите за нарушения, свързани с неспазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 18,2 на сто.

Ниският процент на сигналите, свързани с недеклариране на трудови злополуки (9,1 на сто) според КНСБ – Габрово е, защото голяма част от трудовите злополуки в предприятията не се отчитат реално като такива.

Най-голям процент на сигналите за нарушения на правата, свързани с работното време, почивки и отпуски са констатирани в областта на изготвянето на фиктивни работни графици и полагането на нощен труд. Това до голяма степен е последица от въведеното извънредно положение през март 2020 година, когато много работници в редица затворени със заповед на държавен орган предприятия бяха принудени да ползват както платен, така и неплатен отпуск. В процентно отношение тези сигнали са с по 50 на сто от констатираните нарушения на права, свързани с работно време, почивки и отпуски. Това са и най-често неспазваните трудови права през 2020 г., според габровската структура на синдиката. Най-много сигнали са подадени от работещи в реалния сектор, както и в туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

По данни на Регионалния съвет на КНСБ близо половината от сигналите за заплащането на труда на работниците и служителите в предприятията са свързани с неизплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. Сравнително висок е делът на сигналите, свързани със заплащането на суми над договорените в трудовите договори без документиране и неначисляване или неизплащане с увеличение на положен нощен и извънреден труд  – по 18,2  на сто.

При осигурителните права 90 на сто от сигналите са за работа без сключен трудов договор. Следват сигнали свързани с полагане на труд над работното време, определено в трудовия договор.

Сигналите, които са регистрирани от КНСБ – Габрово, са главно от работещи в активна възраст от 46 до 55 години – над 23,9 на сто, от 26 до 35 и от 36 до 45 години, по 21,7 на сто. Повече от половината от тях са работещи в структуроопределящите икономически отрасли в региона, а именно предприятията от преработващата промишленост.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук.