Работещите в услугите и търговията с най-много сигнали за нарушени трудови права в Пловдив

По данни на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив за 2020 год. са извършени 2463 броя проверки, като от тях 669 броя са по сигнали. Проверени са 1927 предприятия. Установените нарушения са 11 247 на брой в т.ч. по осъществяване на трудовите правоотношения – 4117 бр.

Това се посочва в годишния доклад на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив за нарушенията на трудовите права в областта.

Според данните най-много нарушения са констатирани в икономическите дейности строителство на сгради, следвани от търговия на дребно без търговия с автомобили и мотоциклети и ресторантьорство.

Докладът се базира и на информация и данни от подадени сигнали директно в Регионалния съвет на КНСБ – Пловдив. Техният брой за изминалата 2020 год. е 151 и могат да бъдат класифицирани в осем основни групи:

– Нарушаване на признати от националното ни законодателство синдикални права;

– Нарушения, свързани с правото на колективно трудово договаряне. Неспазване на договорени клаузи в Колективните трудови договори;

– Нарушения, свързани с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд;

– Нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските;

– Нарушения, свързани с неизплащане на трудови възнаграждения;

– Нарушения, свързани с неспазване на осигурителни права;

– Нарушения на трудови права, във връзка с използването на социални мрежи от работници и служители;

– Нарушения на трудови права, във връзка с разпространението на COVID – 19.

Най-многобройни са сигналите за нередности от работещи в секторите: Услуги, Търговия, Здравеопазване, Образователна система, Държавна и общинска администрация, Строителство.

По данни на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив пък констатираните нарушения, свързани с неизплащане на дължими трудови възнаграждения, са общо 609 на брой. При 243 от тях установените забавени трудови възнаграждения през 2020 год. са в размер на 997 000 лв. Регистрираните нарушения, свързани с неизплащане на
извънреден и нощен труд са 41 на брой.

Най-много нарушения на разпоредбите, касаещи заплащането на труд, са установени в икономическите дейности:„Търговия на дребно“ и „Ресторантьорство“.

Почти половината от нередностите са свързани с неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение – 41,4%. При 37,9% е налице изплащане на работни заплати в разрез с
договорените срокове. Непризнаването на трудов стаж с цел изплащане на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. – 10,3%; Неначисляване и неизплащане на средства в законово регламентираните размери на положен нощен и извънреден труд – 6,9%; Неначисляване и неизплащане на допълнителни възнаграждения за работа на официални празници – 3,4%.

Доклада можете да прочете тук