2785 нарушения на трудовото законодателство са установени в Хасково през 2020 г.

По данни на Инспекция по труда Хасково за 2020 г. са извършени 1135 проверки за трудовото законодателство, като са констатирани 2785 нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения.

В годишния доклад за нарушени права, свързани с с упражняване правото на труд през м.г. на РС на КНСБ Хасково, който е част от VІ Годишен доклад на КНСБ, са включени 137 сигнала на граждани.

От сигнали, свързани с неизплащане на работна заплата, най-голям дял заемат тези, касаещи неизплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения на работниците след прекратяване на трудовото правоотношение – 40,7%. За неизплащане на работни заплати в договорените срокове са подадени 32,2% от сигналите. За неначисляване/неизплащане с увеличение на положен нощен и извънреден труд са подадени 8,5% от сигналите. Най-малък дял заемат сигналите за заплащане на суми над договорените в трудовите договори без документиране.

При нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските, най-голям дял имат тези за нарушения, свързани с ползване правото на отпуск – 77,3%. За нарушения, във връзка със сумираното изчисление на работното време, са подадени 20,5% от сигналите, а за нарушения на междудневната и междуседмичната почивка, са подадени едва 2,3% от сигналите.

От подадените сигнали за нарушения, свързани с неспазване на осигурителни права, най-голям дял имат тези за неправилно определяне категорията на труд от работодателя и назначаване на фиктивна длъжност, с цел внасяне на осигурителни вноски върху по-нисък размер, съответно по 28,6%. За невнасяне от работодателя на осигурителни вноски за негова сметка, отказ на работодателя за издаване на безплатно и в законов срок документи за осигурителен стаж и работа без сключен трудов договор, са подадени 14,3% от сигналите.

Сигналите, касаещи прилагането на ЗЗБУТ, се разпределят по равно – 25% за неосигурени лични предпазни средства, 25% за недеклариране на трудови злополуки, 25% за санитарно-битово обслужване, неотговарящо на стандартите и 25% за работа при неблагоприятен климат.

Най-голям дял от подадените сигнали, свързани с нарушения на КТД, заемат тези, касаещи незачитането на допълнителен платен годишен отпуск – 55,3%. За нарушение на правото на защита от уволнение са подадени – 14,9 %. За неизплащане на договорено ДМС и прилагане на договорености спрямо работници и служители, нечленуващи в синдикална организация са подадени по 10,6% от сигналите, а за неизплащане на работната заплата в срок и отказ от преговори за КТД, са подадени по 4,3% от сигналите.

От подадените сигнали за нарушения на синдикални права най-голям дял имат тези за незачитане на признати от законодателството синдикални права – 75%. За намеса в дейността на синдикалните организации от страна на работодатели са подадени 25% от сигналите.

78% от подадените сигнали са от служители, а 22% от работници (ръчен труд).

Сигналите, подадени от във възрастова група 26-35г., са едва 2,8% от общия брой. В група 36-45 г. – 15,6%, 46-55 г. –  52,5%, което представлява и най-голямата част сигнали. В групите 56-65 и над 65г. са съответно 26,2% и 2,8%. Болшинството сигнали са подадени от мъже – 59,6%, жените са 40,4%.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук.