Третият конгрес на IndustriAll Europe прие Стратегически план за следващите 2 години

На 1 и 2 юни 2021 г. IndustriAll Europe проведе първия си онлайн конгрес. На него участваха 350 делегати, както и многобройни гости /наблюдатели в пряко излъчване.

От България делегати бяха председателите на индустриалните федерации на КНСБ и КТ “Подкрепа”, членуващи в европейската индустриална организация.

От индустриалните федерации на КНСБ делегати бяха: Цветелина Милчалиева, председател на ФНСО Лека Промишленост, Васил Яначков, председател на СФ “Металици”, Валентин Вълчев, председател на Федерацията на миньорите, Асен Асенов, председател на Федерация “Метал Електро” и Красимир Кръстев, председател на НФТ “Химия и Индустрия”.

Участие от името на българската делегация в дебата за набелязване целите в Стратегическия план на Европейската индустриална федерация взе Цветелина Милчалиева. Тя поздрави новоизбрания лидерски екип и каза„Силата на синдикатите в Европа и на национално ниво е ключът за постигането на просперираща Европа, базираща се на силна индустрия. Всички синдикати в Европа, членове на IndustriAll Europe, се нуждаем от увеличаване на синдикалните членове и насочване на усилията към създаването на силни организации, които да се изправят пред предизвикателствата на новото време, каквито са Индустрия 4.0, сделката за зелена Европа и др. Ние не бива да допускаме националните и европейски мерки за строги икономии да разрушават системите за колективно договаряне, системите за социална сигурност, индивидуалните и колективни социални права на работниците. Социалните и трудови права трябва да бъдат поставени в центъра на глобалната дигитална икономика, във фокуса на всяко правителство, независимо от нивото на националния икономически растеж.”

Милчалиева посочи, че глобализацията не може да се използва от правителствата и мултинационалните компании, за да се подкопават трудовите и социални права на работниците, да се заобикаля социалното законодателство и да се подкрепят и задълбочават неравенствата с цел по-големи печалби.

“Характерна особеност за страните от Югоизточна Европа е все по-нарастващият натиск и атака срещу колективното трудово договаряне, системите на социално осигуряване, синдикалното сдружаване, работните места, нарушаване на трудовите права и поддържане на ниски доходи. Не са редки случаите на фирмени фалити, съкращения, преструктуриране, преместване на производства или заплахи за преместване, които водят до натиск върху работниците в индустрията. За нас, синдикатите от Югоизточна Европа, членове на IndustriAll, не са приемливи фирмени стратегии, прилагани към работниците, които водят до противопоставянето им, социален дъмпинг, влошаване на условията на труд и нарушаване правата на синдикатите. Синдикатите от Югоизточна Европа се борим за разширяването и утвърждаването на съществуващите национални и европейски права, за информиране и консултиране, за гарантиране, че работниците ще участват в стратегическите решения на много ранен етап и ще могат да влияят върху планираните мерки и социалните им последствия. Ние считаме, че Европейското законодателство има ключова роля за намаляване на националните несъответствия при информирането и консултирането и правата на участие на работниците. Това, което се налага като извод за нашия регион, е, че мултинационалните компании вместо да разширят и повишат европейските социални стандарти, стимулират нарастването на конкуренция между държавите и залагат на „съревнование към дъното”, каза още лидерът на ФНСОЛП.

Тя обясни, че поради съществената разлика между доходите в Югоизточна Eвропа с останалите европейски страни, “за нас е от изключително значение развитието на инициативата за възходящата  конвергенция на заплатите.”

“Нашата борба е за строго прилагане на принципа „За равен труд – равно заплащане” и недопускане прилагането на социален дъмпинг, включително по заплащането на труда. Този ангажимент за равнопоставеност трябва да се реализира по отношение на еднаквите работни места в предприятията и организациите,  във фирмите от един и същи бранш на национално ниво, в поделенията на мултинационалните компании, с аналогично производство в отделните европейски държави. Изключително важен за синдикатите от нашия регион е и преходът към неутралност по отношение на климата, борбата срещу загубата на биологично разнообразие, подобряването на околната среда и гарантирането на устойчивостта на икономиката (Зелен пакт). Инициативите, които оформят Зеления пакт (сделка) обхващат всички аспекти на икономиката и социалната сфера. Но една от основните цели на Зеления пакт е да се гарантира социално справедлив преход за всички, както и да се адаптират финансовите потоци и инвестициите в подкрепа на този преход. В тази връзка е необходимо да се засили социалният диалог и участието на работещите в този процес, за да се постигне действително справедлив преход за стотиците работници от индустрията, които ще загубят настоящите си работните места. Ние, синдикатите от Югоизточна Европа, сме убедени, че защитата на интересите на работниците се основава на укрепването на солидарността в цяла Европа, но също така се базира и на силни национални синдикати. Ето защо призоваваме IndustriAll да заложи още по-решително тези позиции в бъдещите си приоритети и да ни подкрепи в осъществяването на нашата дейност”, изтъкна още Милчалиева в своето изказване.

IndustriAll Europe приключи Третия си конгрес с решение за пътна карта до 2023 г. Този конгрес бележи и началото на следващия четиригодишен мандат за  работеща индустриална Европа и се проведе при обстоятелствата, породени от продължаващата пандемия на COVID-19. Първоначално планиран в присъствена форма през май 2020 г., но впоследствие беше отложен и преместен онлайн.

Вместо план за действие за следващите четири години, Конгресът прие Стратегически план, който определя приоритетите и действията на организацията за следващите две години.

Пандемията носи много несигурност за работещите, за работните им места и като цяло за секторите, и това пречи на по-дългосрочното планиране. Следователно ще е необходимо непрекъснато наблюдение на развитието и адаптиране на стратегии и действия. За тази цел през 2023 г. се планира присъствена среща на делегатите от Конгреса. По този повод ще се направи преглед на изпълнението на Стратегическия план 2021-23 г., ще се обсъдят и ще се определи политическия курс за следващите години до следващия Конгрес през 2025 г.

Предвид дълбокия икономически и социален спад, причинен от пандемията и дълбокото въздействие върху секторите и работещите, стратегическият план се фокусира върху индустриалното и социално възстановяване от кризата, както и върху управлението на припокриващите се зелени и цифрови трансформации, ускорени от пандемията и планът за възстановяване. Осигуряването на справедлив преход, който не оставя нито един работник и нито един регион след този преход, както и че работниците ще бъдат поставени в центъра на трансформациите, е основна цел, която се залага в ангажиментите на европейската индустриална организация.

Конгресът представи важна ориентация, чрез приемането на стратегически решения за бъдещото изграждането и възстановяване в индустрията, с акцент върху силния глас и участие на индустриалните работници в Европа:

Стратегически план за Европа 2021-2023

Резолюции по стратегически теми, внесени от федерациите,членове на IndustriALL

Промени в Устава

Нов ръководен екип.

3-ият конгрес на индустриалната европейска организация избра ръководния екип за мандатния период 2021 – 2025 г. – Люк Триангъл за генерален секретар, Изабел Бартез и Джудит Киртън-Дарлинг за заместник-генерални секретари, а Майкъл Василиадис за президент на организацията.

Люк Триангъл заема поста на генерален секретар на индустрия за цяла Европа от 2016 г., а преди това е зам.-генерален секретар между 2012-2016 г. Преди това той e генерален секретар на Европейската федерация по текстил, облекло и кожа (2011-2012 г.) и по-рано заема различни длъжности в белгийския профсъюз на металообработващите ACV.

Изабел Бартез се присъединява към Европейската федерация на металообработещите (EMF) през 1996 г. В EMF и по-късно като старши политически съветник на industriAll Europe, тя отговаря за редица ключови области на политиката, особено политиката на компанията, както и колективното договаряне и социалната политика. През юли 2020 г. Изабел беше назначена за зам.- генерален секретар на industriAll Europe от изпълнителния комитет на организацията.

Джудит Киртън-Дарлинг е била член на Европейския парламент за Североизточна Англия (2014-2020 г.). Преди това тя е активна в движението на лейбъристите и синдикатите. По-специално тя е избрана за конфедерален секретар в Европейската конфедерация на профсъюзите през 2011 г. и по-рано е работила и за Европейската федерация на работниците в областта на мините, химията и енергетиката (EMCEF) и EMF. През юли 2020 г. тя е назначена за зам.- генерален секретар на industriAll Europe от Изпълнителния комитет на организацията.

Майкъл Василиадис е президент на Германския индустриален съюз на минното дело, химията и енергетиката (IG BCE). Майкъл заема избрания пост на президент на industriAll Europe от 2012 г.

 Ключови послания бяха отправени от:

Люк Триангъл: „IndustriAll Europe и нейните 180 членуващи организации представляват близо 7 милиона работници. Заедно ще продължим по пътя към повече солидарност и съвместни действия. Силният, обединен глас на работниците и синдикатите сега е по-важен от всякога. Зеленият преход и цифровизацията могат да бъдат постигнати само с наше участие и това изисква добър социален диалог, силни колективни трудови договори и значимо участие на работниците. Следващите години ще бъдат предизвикателни за европейските индустриални работници. Ще се борим за качествени работни места, справедливи заплати и преход, при който никой не е изоставен. ”

Изабел Бартес: „Бързата промяна ще продължи да влияе върху живота ни, работните места и работната среда през следващите години. Има много възможности пред нас, но и предизвикателства, в центъра на които са нарастващите неравенства между хората и регионите в Европа. Вятъра на промяна духа в Европа с повествование, застъпващо се за по-социална Европа. Ще използваме този импулс, за да настояваме за по-силни права за работниците, както и за повече и качествени работни места. Укрепването на колективното договаряне и социалния диалог ще бъдат нашият компас. ”

Джудит Киртън-Дарлинг: „Нашето движение е изградено върху основните принципи на колективизма и солидарността. Те са основата на нашата европейска профсъюзна дейност. Мултинационалните компании и опортюнистичните правителства няма да се поколебаят да използват и задълбочат разделението в желанието си да намалят разходите и трудовите стандарти. Като европейско синдикално движение ние ще отговорим на това, като удвоим усилията си за задълбочаване и укрепване на солидарността и сътрудничеството между работниците в цяла Европа. За да осигурим възстановяване за всички, трябва да сме активни в начина, по който се организираме, за да засилим гласа на работниците – от производствения цех до заседателната зала.”

“Екологичната трансформация е голямо предизвикателство за Европа и в същото време може да бъде тласък за бъдещето, ако се оформи и социално”, каза Майкъл Василиадис с оглед на следващите години. „За да повишим възможностите за работниците, се нуждаем от силни синдикати“. Според него обаче в европейската политика често липсва в това как целите трябва да бъдат постигнати в конкретни условия, за да се осигури социален баланс. “Европа е на кръстопът. Или ще е ера на устойчивост, нови инвестиции и иновации или фаза на социална и икономическа криза,” каза Василиадис. Индустриалните синдикати са в центъра на този дебат: “Ние имаме специална отговорност и власт да формираме защитата и бъдещите възможности на работниците в нашите сектори.”