Резолюция на ИСС за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта

На пленарна сесия на 7 юни Икономическият и социален съвет прие Резолюция за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта.
(разработена по собствена инициатива)

Публикуваме нейното съдържание:

Икономическият и социален съвет на Република България включи в Плана за дейността си през 2021 г. разработване на становище на тема „Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им“.
Пленарната сесия, на свое заседание от 28.05.2021 г. взе решение Председателският съвет да изготви проект на резолюция на Икономическия и социален съвет за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта. Председателският съвет на свое заседание от 01.06.2021 г. прие проект на Резолюция на Икономическия и социален съвет за мерки в подкрепа на икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта.
На пленарна сесия от 07.06.2021 г. Икономическият и социален съвет прие резолюцията.

1. ИСС констатира, че в края на м. май 2021 г. изтече действието на редица мерки, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за преодоляване на последиците от пандемията, като: т.нар. мярка „60 на 40“ и мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ (290 лв.), предназначена за секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. До края на месец юни 2021 г. приключва и кандидатстването по мярката „Запази ме“ за подкрепа на доходите на работници от затворените с акт на държавен орган бизнеси, която вече е неприложима.

2. ИСС отчита, че са налице известни възстановителни процеси, но намира, че икономиката на страната все още се нуждае от целеви мерки за подкрепа на бизнеса и заетостта, при запазване на изискването за спад на приходите с не помалко от 20%. ИСС предлага:
2.1. Да продължи целевата подкрепа за секторите с обективни затруднения и пазарни проблеми, като сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, икономически дейности с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ и 51 „Въздушен транспорт“ (КИД-2008), като се въведе нова мярка „75/100“, която да
обединява досегашната подкрепа по приключващите мерки “60 на 40“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID19“ (290 лв.). Програмата цели да запази над 35 000 работни места в тези ключови за икономиката сектори.
2.2. Да се финансира и приложи мярка, която да предоставя подкрепа на доходите на работниците и служителите в размер на 75% от осигурителния доход, пропорционално за времето през което не са работили, поради въведено непълно работно време, за да се запазят близо 300 000 работни места.
2.3. Да продължи реализацията на проект „Заетост за теб“, който при изчерпване на заделените средства от 210 млн.лв. да бъде захранен с допълнителен финансов ресурс, така че да може да се прилага поне до края на 2021 г.
2.4. По подобие на проект „Заетост за теб“, да се разработи програма за насърчаване и запазване на заетостта в сферата на селското стопанство и първичната преработка на земеделска продукция.
2.5. Да се разработи програма „Подкрепа за рестарт“ за самонаетите лица, която да осигурява целева еднократна подкрепа на стойност 50% от спада на дохода за 2020 г. спрямо този за 2019 г. , но не повече от 5 000 лв. Условие за достъп до подкрепата е спад с минимум 20% на декларирания доход за 2020 г. спрямо този за 2019 г.

3. Да се ускори договарянето и плащанията към крайните бенефициенти по мерките за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. и на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19.

4. ИСС изразява следната позиция по анонсираните от правителството икономически мерки:
4.1. Предлаганата мярка за улеснен и ускорен достъп до кредити за МСП чрез операцията по ОПИК „Портфейлни гаранции“ е полезна, но много далече от достатъчна, особено в сравнение с действащите мерки в другите
европейски страни.
4.2. ИСС подкрепя анонсираните секторни мерки за подкрепа, като осигуряване на ваучери по 500 лв. за ваканция в страната на 30 000 ученици и продължаване на подкрепата на чартърните полети от и до България с 35 евро на седалка.

5. Концепцията за дизайн на мерките, посочени в 2.1. и 2.2. е описана в Приложение № 1 към настоящата Резолюция.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЯРКА „75/100“ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПАД НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕГАТИВНОТО ОТРАЖЕНИЕ НА COVID-19
Предназначение на мярката:
Запазване на заетостта и подкрепа на доходите на работниците и служителите в предприятия със спад на приходите от продажби (над 20%) в резултат на негативното отражение на COVID 19.
Мярката обединява досегашната т.нар. “60 на 40“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ (290 лв.) по отношение на секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, икономически дейности с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ и 51.10 „Пътнически въздушен транспорт“ (КИД-2008).
Условия за ползване на мярката:
1. Спад на нетните приходи от продажби за месеца, за които се кандидатства с не по-малко от 20 на сто спрямо съответния месец на 2019 г.
2. Наличие на една от хипотезите:
2.1. Обективни затруднения и пазарни проблеми за дейността, поради въздействието на пандемичната ситуация в сектор I – “Хотелиерство и ресторантьорство”, икономически дейности с код 49.39 “Друг пътнически сухопътен
транспорт, некласифициран другаде” и 51.10 „Пътнически въздушен транспорт“ от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) 2.2. Въведено непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда през периода от 1 юни до края на извънредната епидемиологична обстановка.
Размер на подкрепата:
1. За работниците и служителите, заети в сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ и икономически дейности 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ и 51.10 „Пътнически въздушен транспорт“ –
75 на сто от размера на осигурителния доход за м. април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител.

2. В случаите на въведено непълно работно време – 75 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за м. април 2021 г., пропорционално на времето, през което не са работили, поради въведено непълно работно време, но за не повече от 4 часа дневно, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя за същото време.
Пример: Работодателят въвежда, считано от 1 юни до 30 юни 2021 г. непълно работно време за определени работници от 8 на 6 часа. По тази мярка предприятието ще получи подкрепа в размер на 75% от осигурителния доход на всеки от тези работници и служители през м. април 2021 г. за разликата от 2 часа, през които работниците реално не полагат труд поради въведеното непълно работно време, както и частта от осигурителните вноски за сметка на работодателя за тези 2 часа.
Работодателят е длъжен в срок до 5 работни дни да изплати получените по този ред средства на работниците и да внесе съответните осигурителни вноски.
Период на действие на мярката:
От 1 юни 2021 г. до края на извънредната епидемиологична обстановка.
Кандидатстването по мярката за периода не е еднократно, а е месец за месец, с доказване на спад на нетните приходи от продажби с не по-малко от 20 на сто за всеки месец, за който се кандидатства.