Изграждане на устойчива на климатичните изменения Европа – новата стратегия на ЕС

Предистория и развитие:

Като важна част от Европейската зелена сделка (ЕЗС), на 24 февруари 2021 г. Европейската комисия представи съобщението си „Изграждане на устойчива на климатичните изменения Европа – новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата” (Стратегията).

Съобщението посочва адаптацията като ключов компонент на дългосрочния глобален отговор на изменението на климата. Изтъква се, че проявите на въздействието върху климата, които вече са налице, ще продължат десетилетия, дори ако глобалните и европейските усилия за намаляване на емисиите на парникови газове се окажат ефективни, поради което са необходими значителни усилия за адаптация. Новата Стратегия за адаптация има за цел да посочи пътя и да предложи решения за реализирането на този напредък. Тя очертава как ЕС може да се адаптира към неизбежните въздействия на климата и да стане устойчив на климата до 2050 г., като направи адаптацията по-интелигентна, по-бърза и по-системна и като засили международните действия в този аспект.

На 18 март 2021 г. Стратегията бе обсъдена в рамките на неформалната видеоконференция на министрите на околната среда. Представеният за одобрение проект на Заключения включва следните основни послания на Съвета:

  • Силно приветства Съобщението на ЕК за адаптацията, припознава го за нова Стратегия на ЕС, като го посочва за ключова инициатива на ЕЗС по пътя към зелена трансформация и устойчив растеж; подкрепя визията за устойчив на климата Европейски съюз до 2050 г., който е напълно адаптиран към неизбежните неблагоприятни въздействия от изменението на климата; отчита, че икономическото възстановяване от пандемията трябва да се основава на ефикасни, ефективни и устойчиви решения, фокусирани върху повишаване на устойчивостта на климата, по-специално природни решения, включително адаптация на екосистемите, насърчаване на адаптирането и смекчаването на изменението на климата, подобряване и насърчаване на защитата на биологичното разнообразие, допринасяне за целите на устойчивото развитие и осигуряване на продоволствена сигурност;
  • Признава значението на подобряването на управлението на риска, произтичащ от климатичните явления и бедствия, както и на системите за ранно предупреждение като ключ към предотвратяване и минимизиране на материални, природни и човешки загуби; подчертава необходимостта от обмен и придобиване на по-сравними и по-добри данни за оценка на климатичните рискове и по-добро използване на съществуващите данни, знания и платформи за идентифициране на потенциалните многоизмерни въздействия на свързаните с климата опасности; подкрепя намерението на ЕК да засили разработването и използването на цифрови технологии за събиране на данни, представяне на данни и сценарии за изменение на климата, за да подкрепят вземането на информирани решения, включително обмен на знания, най-добри практики и решения, като същевременно се използват синергии и се избягва дублирането на усилия и структури;
  • Подчертава необходимостта от насърчаване на системния характер на адаптацията чрез подобряване на интегрирането на адаптацията във всички съответни законодателства и политики по ясен и последователен начин и на всички съответни нива, включително чрез засилена междусекторна комуникация и координация, както и използване на съществуващите процеси, инструменти и мерки за укрепване на устойчивостта; изтъква се значението на процеса на наблюдение и оценка на ефективността на политиките и мерките за адаптиране; освен това Съвета приканва Комисията да разработи в тясно сътрудничество с държавите членки допълнителни насоки относно мониторинга и оценката на адаптацията, включително чрез използване на хармонизирана рамка от стандарти и показатели, отразяващи регионални и местни особености, които могат да бъдат интегрирани в географските информационни системи, които поддържат оценки на уязвимостта на териториално ниво;
  • Подчертава водещата роля на националните, регионалните и местните като основни „двигатели“ и приветства намерението на ЕК да спомогне за подобряване и улесняване на сътрудничеството им в процеса на адаптация;
  • Изтъква важността да се вземат предвид съображенията за социална справедливост и разпределението на въздействието на изменението на климата и да се гарантира, че никой не е изоставен; приветства усилията за насърчаване на дългосрочни стратегии и политики за икономическа диверсификация, които дават възможност на работниците да се преквалифицират и да преминат към сектори на зеления растеж, като същевременно осигуряват достатъчна и висококвалифицирана работна сила;
  • Подчертава, че е изключително важно да се осигури адекватно финансиране, за да се ускорят действията по адаптиране; във връзка с това, изтъква увеличената цел на разходите до най-малко 30% за действия за климата, включително адаптация, в Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. и най-малко 37% по Механизма за възстановяване и устойчивост; изтъква силната ангажираност на Съвета на ЕС да работи за постигане на амбицията за достигне на 7,5% през 2024 г. и 10% през 2026 г. и през 2027 г. от годишните целеви разходи за биологично разнообразие съгласно Многогодишната финансова рамка; посочва, че частният и публичният сектор трябва да работят по-тясно, по-специално по отношение на финансирането на адаптацията; приканва Комисията да представи примери за най-добри практики и решения в контекста на финансиране на мерки за адаптиране както в публичния, така и в частния сектор; признава значението на таксономията на ЕС за идентифицирането и развитието на устойчиви дейности за адаптиране на климата;
  • Приветства въвеждането на международно измерение в Стратегията, в т.ч. по отношение на Западните Балкани.