План за действие на ЕС: Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата

На 12 май 2021 г. Европейската комисия прие съобщението „План за действие на ЕС: Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“. Планът за действие за нулево замърсяване е ключов елемент на Европейската зелена сделка и определя визия до 2050 г., според която замърсяването следва да бъде намалено до нива, които вече не се считат за вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на тази цел.

В съответствие с Европейската зелена сделка (ЕЗС) от 2019 г. стартираха различни политики и мерки с цел постигане на климатична неутралност до 2050 г., насърчаващи същевременно синергиите между различни сектори. За да отговори на продължаващите заплахи за хората, животните и екосистемите, ЕЗС призова ЕС „да подобри наблюдението, докладването, предотвратяването и отстраняването на замърсяването на въздуха, водата, почвата и потребителските продукти“.

Съобщението на ЕК относно Плана за действие на ЕС „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ е последният градивен елемент в набора от нови стратегии и политики, които излагат визията за нетоксична среда в ЕС, и комбинира всички текущи и планирани усилия в интегриран подход, поставяйки на първо място предотвратяването на замърсяването. За тази цел се определя по-ефективна „нулева йерархия на замърсяване“, като се вземат предвид принципите, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално принципът на предпазливостта, принципът на превантивно действие, принципът, според който щетите върху околната среда трябва да бъдат приоритетно отстранени при източника, и принципът „замърсителят плаща“.

На върха на обърнатата пирамида на йерархията на действията стои превенцията, тъй като замърсяването винаги трябва да се предотвратява при източника и само когато това е невъзможно трябва да се сведе до минимум. За тази цел е от съществено значение да се съсредоточим върху начина, по който стоките и услугите се проектират, произвеждат, доставят, използват и унищожават. И накрая, когато настъпи замърсяване, то трябва да бъде отстранено и свързаните с него щети да бъдат компенсирани.

Амбицията за нулево замърсяване е междусекторна цел, допринасяща за Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и допълваща целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. в синергия с чистата и кръгова икономика и целите за възстановяване на биологичното разнообразие.

Основната цел на Плана за действие е да насърчи включването на предотвратяването на замърсяването във всички релевантни политики на ЕС, като по този начин се увеличават синергиите по ефективен и пропорционален начин, укрепва се прилагането и се идентифицират възможни пропуски. За да насочи ЕС към целта до 2050 г. за здрава планета за всички, Планът определя шест цели за 2030 г. по отношение на въздуха, шума, биологичното разнообразие, пестицидите, микропластмасите и отпадъците.

Тези цели са придружени от набор от действия, които трябва да бъдат изпълнени между 2021 и 2024 г. Те, заедно с девет водещи инициативи, включени в целия текст, са предназначени да допълнят много други инициативи и инструменти на ЕЗС, като по този начин допринасят за подобряване на нашето здраве и благосъстояние, опазване на екосистемите и насочване към нулево замърсяване от производството и потреблението. Повечето от целите са свързани с оценки и преразглеждане на законодателството с оглед подобряване на неговото прилагане, като се обръща специално внимание на шума, водата, въздуха и почвата.

С оглед постигане на нулево замърсяване Планът за действие определя мерки за осигуряване на по-строго правоприлагане, за стимулиране на действията в обществото, за насърчаване на промяна в световен мащаб и за проследяване на напредъка и тенденциите.

Планът има за цел основно да намали и здравните неравенства чрез нулево замърсяване и да подкрепи действията в градовете. В тази връзка се предлага засилване на сътрудничеството между различните сектори на национално, европейско и международно ниво. Социалното измерение на Плана за действие се фокусира върху политиките в здравния сектор, например чрез Плана за борба с рака, и взаимодействието му със законодателството в областта на околната среда, като например текущите и предстоящите ревизии на директивите относно качеството на въздуха, питейната вода, водите за къпане и градските отпадъчни води и Стратегията за химикалите. Градското планиране е от ключово значение за намаляване на неравенствата и може да допринесе съществено по отношение на преследването на целта за нулево замърсяване, и по-конкретно за намаляване на замърсяването при източника.

През годините замърсяването оказа огромен натиск върху нашите екосистеми, излагайки на риск биологичното разнообразие. Планът за действие определя ясни действия, свързани пряко с околната среда, като подчертава значението на бъдещите правно обвързващи цели на ЕС за възстановяване на природата съгласно Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и предстоящата Стратегия на ЕС за почвите. Необходим е също така регионален подход за нулево замърсяване. Съществена роля ще имат синергиите със съществуващите нормативни рамки за защита на въздуха, пресните води, моретата и океаните, като Директивата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, Рамковата директива за водите, Рамковата директива за морска стратегия и Стратегията „От фермата до трапезата“.

Начинът, по който произвеждаме и консумираме, е един от приоритетите в ЕЗС. Планът за действие също разглежда промишлените и икономическите измерения на пътя към нулево замърсяване. За постигането на тази цел е необходим кръгов и зелен подход в икономиката, един от аспектите на който включва улесняване на избора на нулево замърсяване чрез прилагане и подобряване на съществуващите рамки (като екологичния отпечатък на продуктите, Плана за действие за кръговата икономика, Директивата за индустриалните емисии, екомаркировката на ЕС) и прилагане на предстоящи инициативи (като преразглеждането на Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията).

В преследване на тройната цел за подобряване на човешкото здраве и благосъстояние, живот в границите на планетата и нулево замърсяване от производството и потреблението Планът за действие откроява значителен спектър от нови и текущи инициативи. Той също така подчертава значението на координирания процес на планиране и прилагане за осигуряване на постоянен напредък към постигане на целите за нулево замърсяване, като същевременно обръща внимание на замърсяването при източника. Това ще генерира дългосрочни ползи за околната среда по системен и устойчив начин, като същевременно ще бъдат взети предвид най-новите научни знания и стандарти.

Планът предвижда няколко действия за осигуряване на по-стриктно правоприлагане, сред които: разработване на нови съвместни действия за осигуряване на спазването на законодателството, осъществявани от националните органи съвместно с европейската мрежа от агенции в областта на околната среда, инспектори, одитори, полиция, прокурори и съдии; засилване на сътрудничеството между органите по околна среда и други правоприлагащи органи за разработване на междусекторни действия на национално и трансгранично ниво; укрепване на разпоредбите на Директивата относно защитата на околната среда чрез наказателно право; оценка и възможно преразглеждане на Директивата относно екологичната отговорност; разработване на стандартизирани разпоредби за осигуряване на съответствие на европейско и международно ниво; промотиране на нови технологии; овластяване на гражданското общество да действа като наблюдател за спазване на законодателството.

В рамките на Осмата програма за действие за околната среда Комисията ще разработи интегрирана Рамка за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване, която ще анализира взаимодействията, ще проследява напредъка и ще насърчава интегрирани решения. Предвижда се консолидиране на съществуващите структури като „центрове за знания на ЕС за нулево замърсяване“. Европейската агенция за околната среда, Съвместният изследователски център и наскоро създадената Европейска обсерватория за климата и здравето ще играят съществена роля при събирането на данни за този инструмент за мониторинг и перспективи.

Учредяването на нова Платформа на заинтересованите страни за нулево замърсяване в сътрудничество с Комитета на регионите ще обедини заинтересовани страни и експерти от различни области на политиката, за да насърчи сътрудничеството, интегрираните решения и действията, увеличаващи синергиите с усилията за декарбонизация и възстановяване след COVID-19.

На международно равнище ЕС в съответствие с Плана за действие ще насърчава амбицията за нулево замърсяване чрез инициативи на търговската политика и споразумения за свободна търговия и ще укрепи прилагането на разпоредбите от тези споразумения, касаещи устойчивото развитие.