КНСБ напомня: При опасно високи температури работата на открито се преустановява

Уважаеми  работодатели, напомняме за задължението Ви за минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При подаден червен или оранжев код за високи температури и опасни метеорологични явления, работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, които упражняват труд на открито или работят в помещения без изградена климатизация и вентилация. Мерките могат да включват:

  • създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
  • създаване на подходяща организация на работните места;
  • осигуряване на колективни средства за защита;
  • осигуряване на подходящи лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.);
  • осигуряване на подходящо работно облекло съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.);
  • осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
  • достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
  • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
  • осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на Наредбата. При работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа – лека, средна или тежка.

Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. При много високи температури навън в  помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Работата на открито се преустановява при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код „оранжево“ или „червено“ от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

При определяне на превантивните мерки е необходимо да се направи консултиране със Службата по трудова медицина и представителите на работещите в КУТ/ГУТ, като работодателите оформят тези мерки в писмен вид / като заповед,инструкция или др./.