Шести доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати през 2020 г. и началото на 2021 г.

Шестият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на Конфедерацията за периода 2020 г. и началото на 2021 г., като отразява координираните усилия на синдикалните структури за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в Петия годишен
доклад, изготвен и приет през м. юли 2020 г.

Настоящият доклад е изготвен в ситуация на продължаваща пандемия Covid-19 и предприети мерки за преодоляването на последствията. В тази обстановка КНСБ продължи реализацията на кампанията си за увеличаване на доходите и ръст при договарянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, въпреки че
действията ни бяха подложени на сериозно изпитание.

Оценките на постигнатото през 2020 – 2021 г., шансовете ни да го запазим, надградим и бъдещите ни действия, са видени и в този контекст, в обобщените позиции на основните членове на КНСБ. В контекста на предприетите мерки за предотвратяване на последствията от кризата, в съответствие с цялостната оценка на социално-икономическата ситуация, синдикалната визия за 2020-2021 г. беше – „мининум запазване на постигнатото в ръста на доходите за 2019 г. и в началото на 2020 г., както и при по-благоприятни условия отстояването на 6% ръст на заплатите в частния сектор, който да служи като ориентир в колективното договаряне на браншово и фирмено равнище, при съобразяване с конкретните финансово-икономически условия и възможности на отделните предприятия”.

Кризата Covid-19 оказа негативно въздействие и върху диалога и договаряне заплащането на труда по общини за дейности, финансирани от общинските бюджети – постави на изпитание партньорите и предизвиква нужда от още по-голяма гъвкавост при участието ни в процеса на обсъждането, приемането и изпълнението на общинските бюджети. Бяха осъществени ефективни координирани действията между Централа, основните членове на КНСБ от сектор Бюджет и регионалните структури на КНСБ в процеса на договаряне по общини, които се концентрираха изключително върху възможностите за договаряне на увеличен размер на трудовите възнаграждения.

Резултатите от договарянето през 2020 и началото на 2021 г. потвърждават постигнатото през 2019 г. и началото на 2020 г., и се доближават до поставената в синдикалната ни визия цел. По данни на основните членове на КНСБ при договарянето в частния сектор в по-голяма част от браншовете и предприятията са запазени постигнатите равнища на работни заплати от 2019 г. и началото на 2020 г., като редица предприятия в отделни сектори е постигнат и ръст в договореностите от 6 и повече %.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук