Брошура разяснява правата на български командировани работници в Германия

Брошура, изготвена от Германската конфедерация на профсъюзите DGB, разяснява в детайли правата на български командировани работници. Наръчникът е фокусиран върху заетите в строителството, транспорта и социалните грижи.

Създаден е по проект, изпълняван от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Берлинския консултантски център „Миграция и достоен труд“ (BEMA). Той обединява опита на двете институции във връзка с контрола и консултирането на командировани работници от България в Германия.

Брошурата дава основни практически съвети и насоки. Отразени са съвременните тенденции в европейската трудовата мобилност в контекста на командироването, както и характерните особености на немското трудово законодателство, породени от федералния принцип на организация и произтичащите от това специфики на защита правата на командированите български работници.

Включени са отговори на най-често задаваните въпроси от командированите работници и са посочени институциите, които следят за спазването на законите в Германия. Административните структури и органите по труда са много
различни в Германия и в България. Поради тази причина командированите работници често не знаят към коя институция да се обърнат за помощ. Брошурата съдържа контакти във всяка една провинция, отговоря на общи и по-конкретни въпроси, свързани с изплащането на заплатата, предяваване на иск, трудова злополука и др.

С нейното съдържание можете да се запознаете тук