Кампания за подкрепа на ратификация на Конвенция №190 МОТ

Защо Конвенция 190 МОТ е важна?

Конвенция №190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда (заедно с Препоръка №206 относно насилието и тормоза) е приета от юбилейната 108 сесия на МОТ през м. юни 2019 г.

  • За първи път в световен мащаб чрез нея се формулира и прогласява  едно ново трудово право - правото на всеки човек на работно място без насилие и тормоз, включително насилие и тормоз основани на пол!
  • Конвенцията е първият международен инструмент за защита на работника на работното му място от подобни деяния.
  • Конвенцията сочи 3 конкретни, приложими в световен мащаб стандарти за борба с тормоза и насилието, свързани с труда. Определя конкретно мерките, които Държавите членки, които я ратифицират следва да предприемат!
  • Приложно поле:
  • Конвенция 190 на МОТ се прилага за всички икономически сектори, независимо дали са частни или публични - както в официалната така и в неформалната икономика, а така също и в градските или селските райони.
  • Конвенция 190 на МОТ се прилага и защитава „работниците и другите лица в сферата на труда“. Тоест всички, които полагат труд в най-широк смисъл:
  • - работещите по трудово правоотношение;
  • - държавни служители;
  • - чираци, стажанти, доброволци.
  • Всички те трябва да бъдат защитавани от насилие и тормоз в качеството им на полагащи труд.

Дипляна - Кампания за подкрепа – 2021 г.

Подкрепи ратифицирането