С анекс към КТД: 20 дни допълнителен отпуск за непедагогическия персонал в училищата

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование подкрепи предложение на Синдиката на българските учители за подписване на анекс към сега действащия Колективен трудов договор, който предвижда 20-дневен допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал, на който не е осигурена работа при обучение от разстояние в електронна среда. Анексът ще бъде в сила до края на валидността на сега действащия КТД.

Отрасловият съвет проведе заседание на 26 октомври 2021 г. Присъствено участваха министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателят д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов. Заседанието, в което онлайн участваха останалите представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, премина при следния дневен ред:

1. Връщане на учениците в присъствено обучение при висока заболяемост. Организация на процеса.

2. Постъпило предложение от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за обсъждане на възможността за допълнителен платен отпуск на непедагогическия персонал в образователните институции при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

3. Разни.

По точка първа от дневния ред Мария Гайдарова, председател на Отрасловия съвет, направи кратък анализ на съществуващата кризисна ситуация у нас, като представи реална статистика на заболели, карантинирани и ваксинирани учители и ученици и очерта планираните от екипа на МОН дейности за преминаване към присъствена форма на обучение и за осигуряване на безопасна здравословна среда за всички в сектор „Образование“.

В контекста на плавното и адекватно преодоляване на съществуващата кризисна ситуация у нас, от името на СБУ председателят д.ик.н. Янка Такева направи няколко конкретни предложения:

1. Възможно в най-кратък срок да се осъществи връщането на учениците от 1. – 4. клас в училище.

2. Като не се пренебрегва основният приоритет на МОН и социалните партньори за запазване живота и здравето на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, да се запази локалният принцип при вземане на решение от страна на директорите и педагогическите съвети за преминаване от една форма на обучение в друга.

3. Да се синхронизира и регламентира начинът на поднасяне и достоверността на информацията между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и социалните партньори с цел избягване на дезинформация и напрежение за работещите в образователната система.

4. Да бъде разработен единен механизъм за въвеждане на тестване на ученици и учители, включително за ученици със СОП и учители с ТЕЛК и ЕЛК.

5. Да продължи информационната кампания за ваксиниране на работещите в системата на предучилищното и училищното образование.

6. МОН да планира мащабна образователна телевизионна кампания относно употребата и приложението на тестове за наличие на ковид с участието на утвърдени здравни или образователни експерти.

След динамична дискусия членовете на ОС подкрепиха направените от председателя на СБУ предложения и приеха следните решения:

1. Да се проведе организирана национална информационна кампания относно употребата и приложението на избрани от Министерството на здравеопазването тестове за училищата и продължи информационната кампания за процеса на ваксиниране.

2. Връщане на учениците от 1. – 4. клас в училищна среда и запазване на децентрализирания подход на общинско ниво.

3. Да бъде разработен механизъм за въвеждане на безплатни тестове за ученици и учители, с ясен регламент как ще се извършва процесът и уточнени конкретни детайли – къде, как, кой ще осъществява тестването, как се процедира при положителен и отрицателен резултат, и т.н.

4. Да бъде сформирана работна група с участието на членовете на ОС, която да се запознае с разработения механизъм преди подписването на заповедта на министъра на образованието и науката и нейното публично обявяване.