ЕКП обсъжда визия за по-справедлива Европа за работниците и за труда след ковид

Изграждане на визия за икономиката и света на труда след ковид кризата, създаване на стратегия за укрепване на европейското синдикално движение, както и за постигане на по-справедлива Европа за работниците. Това са основните акценти в дискусиите, които започват от днес членовете на Европейската конфедерация на профсъюзите в Лисабон. Обсъждането на приоритени насоки в средата на настоящия мандат ще продължи до 10 ноември. Със свои изказвания в дискусиите ще се включи и президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Основните обсъждания ще са в следните три приоритетни групи:

  • По-справедлива Европа за работниците: Как синдикалното движение да определя бъдещето на Европа, да защитава демокрацията и да определя устойчивата трансформация на световната икономика и труда при укрепване  на правата на работниците и на човека.

Ще бъдат разгледани следните основни предизвикателства:

– Как да преосмислим бъдещето на Европа след пандемията и да изградим по-устойчива и приобщаваща икономика, управление на климатичните и цифровите промени и пазара на труда, като се гарантира, че социалните въпроси и въпросите на заетостта ще бъдат поставени в центъра на европейските политики и да се гарантира, че правата на работниците, правата на човека и синдикатите са надлежно защитени;

– Как да се направи така, че синдикатите и техните искания да влияят върху институционалните и законодателните решения, както и да се направи така че Конференцията за бъдещето на Европа да доведе до положителни резултати за работниците, включително чрез промени в Договора, които да направят демократичните процеси по-приобщаващи и ефективни и да се предложи протокол за социален напредък;

– Как да защитим и укрепим демокрацията в Европа в момент, когато демокрацията е в криза и е подложена на атаки в много страни.  Как да укрепим демокрацията на работното място, като насърчаваме институционалния и социален диалог, колективното договаряне и участието на работниците на всички равнища. Как да овластим синдикатите, за да осигурим по-добър достъп и да изградим мостове към по-широк кръг работници, независимо от техния трудов статус, и как да се засилят действията на синдикатите за осигуряване на социална справедливост при трансформациите в труда.

  • Икономиката и светът на труда след Ковид: Какво трябва да се промени и как може да се промени синдикалното движение, за да оформи устойчиво, справедливо и приобщаващо възстановяване и да постигне конкретни резултати за работниците и обществото?

Европейският съюз навлиза в по-интегрирана икономическа фаза на възстановяване след пандемията и с ясен ангажимент да преосмисли модела си на растеж. Дълбоките социални различия застрашават сближаването на нашите общества и демократични институции.

ЕКП смята, че след пандемичната криза трябва бързо да преминем към нов модел, който да отчита не само БВП, а се насочва към нов социален договор, който ще обедини всички части на обществото и икономиката в общи усилия за устойчиво възстановяване с много работни места. Социалният прогрес трябва да се изразява в по-добри условия на живот за всички.

Икономиката процъфтява в динамични общества, в които работниците са образовани, висококвалифицирани и мотивирани, където здравето и безопасността са гарантирани за всички работни места и където жените, имигрантите и младите работници  участват успешно на пазара на труда чрез стабилни и качествени работни места. Здравето на хората също е от решаващо значение за устойчивото възстановяване.

Обсъжданията ще се фокусират върху два ключови въпроса: новата икономика и новата организация на пазарите на труда

  • Силата на убеждаването и убеждаването на силата: Как да укрепим силата на европейското синдикално движение? Как да гарантираме, че синдикалното движение остава представително и значимо: Членство и влияние на синдикатите в условията на демографското предизвикателство и двойния преход.

Фокусът на този дебат ще е върху синдикалните действия за справедлив екологичен и цифров преход.