Минималната заплата едва стига за сметки и храна, при 764 лв. ще остава и за други разходи

С нетната стойност на сегашната минимална работна заплата работник, който живее сам и получава 650 лв. брутен доход, може да си позволи да задели 142 лв. за битови сметки и да си купи храна за 380 лева. След като бъдат приспаднати тези разходи, в джоба му не остава нищо.

Това показват изчисления на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, които илюстрират очевидното – на фона на растящите разходи, в момента МРЗ е заплата за бедност. Тя покрива едва 50% от необходимия доход за издръжка.

Ако бъде одобрено предложението на КНСБ минималната заплата да се повиши до 764 лева от 1 януари 2022 година, то след като работникът плати сметките си и си купи храна, ще му останат 43 лв. за други разходи.

Ако влезе в сила и друго предложение на конфедерацията – за въвеждане на необлагаем минимум, то тогава работникът ще разполага с почти 110 лева повече за посрещане на други свои харчове.

Тези изчисления на ИССИ могат да се видят нагледно и в следната таблица:

2021 2022

при  МРЗ – 764лв. бруто

без необлагаем минимум

2022

МРЗ – 764 лв.  бруто

при необлагаем минимум

Групи:

 

 

 

Разходи за издръжка за 1 работник за месец ( в лв.) Разход  в % от нетна  МРЗ (504 лв) Разходи за издръжка за 1 лице за месец ( в лв.) Разход в % от нетна  МРЗ без необлагаем минимум (598 лв) Разходи за издръжка за 1 лице за месец ( в лв.) Разход в % нетна МРЗ при необлагаем минимум ( 665 лв)
Храна и безалкохолни напитки 380 лв. 75,4 399 лв. 66,7 399 лв. 60,0
Осветление, отопление, вода (средногодишно за жил.площ 50-70 кв.м) 142 лв. 28,2 156 лв. 26,1 156,20 лв. 23,5
ОБЩО 522 лв. 103,6 555 лв. 92,8 555,20 лв. 83,5
ОСТАТЪК

от нетна МРЗ (след приспадане на разходите за  храна и отопление).

няма 0 43 лв. 7,2 109,80 лв. 16,5

Преди седмица ИССИ представи данни, според които необходимият нетен месечен доход на работещо лице от едночленно семейство е 1103 лева. Тази стойност, формирана на базисна потребителска кошница, е необходима за покриване на разходите за издръжка. Те включват храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения, развлечения и почивка. Спрямо предходното тримесечие разходите за издръжка нарастват с 34 лв., за да достигнат до 56 лв. от началото на годината.

С други думи – минималната заплата е далеч от стойностите на заплатата за издържка. В същото време на този доход всеки месец разчитат половин милион работещи българи.

Затова КНСБ настоява за последователно увеличаване със 17,5%  на МРЗ през следващите години. Целта е през 2025 г., при заложения темп на нарастване, да се изравни със заплата за издръжка, а през 2026 година дори да я нахвърли. Постигането на такава адекватност на МРЗ  би спомогнало да се ограничи делът на „нископлатените работници“ и на „работещите бедни“. В групата на нископлатените работници в момента попадат близо 800 хил. българи.

Ако се реализират предложенията на КНСБ, през 2025 година брутната минимална работна заплата ще е 1239 лева. Тя ще е 50% от средната работна заплата, която при запазване на сегашните нива на растеж годишно, ще достигне 2462 лева след 4 години.