ЕКП: Трябва реформа в областта на конкуренцията, за да спрат нарастващите неравенства

“Реформата на политиката на ЕС в областта на конкуренцията е крайно необходима. Настоящите правила и подход увеличават неравенствата, като допринасят за концентриране на икономическата мощ в ръцете на няколко големи компании и същевременно подкопават колективното договаряне и демокрацията на работното място. За да се справи с пазарните концентрации и злоупотребите с господстващо положение, Европейската комисия трябва да разшири своите пазарни оценки, за да вземе предвид и собствеността на капитала, глобализацията, концентрацията на данни и въздействието върху пазара на труда.”

Това коментира конфедералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Изабел Шьоман по повод започналия днес преглед от еврокомисията на политиката на ЕС в областта на конкуренцията.

“Новата политика на ЕС в областта на конкуренцията трябва да възстанови баланса на силите и да се насочи към устойчиво развитие, като постави високите стандарти и правата на работниците над големите печалби на всяка цена. Комисията трябва най-накрая да изясни, че колективните трудови договори за самостоятелно заети лица са напълно изключени от обхвата на правото в областта на конкуренцията – определянето на заплатите не е фиксиране на цени а синдикатите не са картели”, коментира Шьоман.

Тя допълва: “Конкурентоспособността не трябва да се гради върху експлоатацията на хората или планетата. При липсата на равнопоставеност в световен мащаб ЕС трябва да предприеме действия срещу нелоялните конкурентни практики от страни извън ЕС. За да повишим устойчивостта и стратегическата автономност на ЕС, трябва да гарантираме, че правото в областта на конкуренцията е съвместимо с растежа на силни и устойчиви европейски дружества в ключови сектори, но също така предотвратява негативното въздействие върху правата на работниците, стандартите за потребителите и околната среда.”

Според ЕКП трите необходими промени в политиката на ЕС в областта на конкуренцията са в следните области:

Държавна помощ

Поставената цел за намаляване на вредните емисии с 55% до 2030 г. и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. изисква мащабни промени в технологиите и промишлените процеси. Правилата на ЕС за държавните помощи трябва да бъдат приведени в съответствие с целите на Зелената сделка и новата Индустриална стратегия за Европа, като се насърчават екологичните решения, качествените работни места и справедливия преход. Контролът върху държавните помощи трябва да подкрепя държавите членки в осигуряването на постепенното премахване на вредните за околната среда емисии, като същевременно се следи да не се задълбочават регионалните неравенства в зависимост от възможностите на държавите да генерират публично финансиране.

Сливания

По-голямо внимание трябва да се насочи към гарантиране правата на работниците и предотвратяване на монополната власт на работодателите, която може да доведе до натиск за намаляване на заплатите и влошаване на условията на труд. За да се противодейства на пазарните концентрации на дигиталните пазари, структурните средства за защита, като например разбиването на доминиращия играч, трябва да бъдат реална, а не само теоретична възможност.

Антитръст

Комисията трябва да издаде насоки, за да изясни, че колективните трудови договори са напълно изключени от приложното поле на конкурентното право, независимо дали защитават работниците, самостоятелно заетите лица или други работници. В много държави от ЕС самостоятелно заетите лица и работниците на свободна практика нямат право да сключват колективни трудови договори поради неправилно тълкуване на правото на ЕС в областта на конкуренцията.