Позиция на федерацията на организациите от горското стопанство

Публикуваме позиция на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ във връзка с обществено-политическата ситуация след парламентарните избори и състоянието на горското стопанство и горската промишленост в България. Тя е изпратена до четирите партии, водещи преговори за съставяне на правителство и Изпълнителна агенция по горите.

 

В последните месеци сме свидетели на обществено-политическо напрежение, породено от парламентарната криза в страната. С проведените на 14.11.2021 г. избори сме убедени, че тя е преодоляна. Като представители на работещите в горското стопанство, горската промишленост, сме заставали и ще заставаме зад всеки стремеж и борба за достоен труд, по-високи доходи и по-добри условия на труд.

В основата на недоволството ние откриваме наслагвани с години проблеми в социалната и икономическата сфера, както в национален, така и в браншов аспект. Направената реорганизация чрез промяна на ранга на Държавна агенция по горите при Министерски съвет в Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ през 2009 г. и опитът да се разделят функциите на управление и контрол от стопанските чрез нов Закон за горите не доведоха до по-добро управление на горската система, което се отрази и на ефекта от стопанските дейности.

Нещо повече, тази реорганизация не доведе до очаквания положителен икономически, екологичен и финансов резултат. Ето защо е необходима коренна промяна за нормално функциониране на единна управленска, стопанска и контролна държавна структура. Въпреки разписаното в редица стратегически документи и наличието на опит за функционирането на комплексно и многофункционално горско стопанство, особено в държавните горски територии, все още се запазва тенденцията над 90% от приходите да се формират от продажбата на дървесина.

Чувствително подобряване на ситуацията е възможна, ако се проведе структурна и нормативна реформа, с цел създаване на държавна агенция, отговорна както за контролно-административните функции в горите, така и за управлението и опазването на държавните горски територии. В държавния сектор след 2011 г. се обособява значително различие, свързано с публичните финанси на контролните, управленските и стопански структури. За ИАГ всяка година въз основа на Закона за бюджета са определяни все по-малко средства. През изминалите години се наблюдава трайно отрицателна тенденция по отношение на финансирането на дейностите по превенция и контрол, капиталови
разходи, разходи за труд и др. На практика през всяка една от последните години се намаляват както предвидените средства за ИАГ в съответните закони за държавния бюджет, така и реално предоставените средства от министерството, които са задължително по-ниски от предварително заявените. Това води до затрудняване изпълнението на контролните дейности в горските територии с трайни тенденции на отлив на кадри.

Същевременно създадените със Закона за горите шест държавни горски предприятия имат възможност при добро управление и активност значително да подобрят своите икономически и финансови резултати. Още повече, че те са освободени от отговорност да възмездяват държавата като собственик на държавен горски фонд, което води до
акумулиране на значителни финансови средства. В националните стратегически документи, зелената или както е
прието да се нарича – биоикономиката, е в основата на една от стратегическите цели, а именно Увеличаване приноса на горския сектор в зелената икономика.

Все още не се използва значителния потенциал, който предоставят горите по отношение на екосистемни ползи, туризъм, рекреация, високоефективно използване на горската биомаса за производство на енергия и др. Страната ни разполага и със значителен потенциал за развитие на страничните ползвания от горите.

Същевременно в секторите дървообработване, мебели, целулоза и хартия кризата с пандемията от COVID -19 се отрази даже и на икономически стабилните големи ползватели, докато малките и средни предприемачи не рядко са принудени да закриват своя бизнес. Многократно сме поставяли пред социалните партньори /работодателските структури/ мерки и предложения, водещи до подобряване на положението, сигурност на работните места, достойно заплащане. Убедени сме, че за тежките социално-икономически предизвикателства са необходими съвместните обединени усилия на всички власти.

Ето защо, нашите предложения са в посока:

– Създаване на условия за развитие на огромния потенциал на горските територии в полза на всички собственици, свързано с развитие на зелената икономика, функционирането на единно, комплексно и многофункционално горско стопанство, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места и създаване на поминък в планинските
и полупланински райони, развитие на горскостопанската инфраструктура, активна и достойна предприемаческа дейност и по-големи приходи в държавния бюджет.

– Постигане на политически консенсус между изпълнителна власт (държава), представители на синдикати, работодатели и НПО по отношение бъдещото развитие на горското стопанство и горската промишленост в страната.
Диалогичност между всички заинтересовани за възстановяване на общественото доверие към отрасъла.

– Привличане и използване инициативата и потенциала на всички НПО при провеждане на горската политика.

– Изпълнение на програма за обучение на държавните служители и тези от търговските предприятия за изграждане на капацитет за бизнес планиране, търговско управление, работа с програмите и мерките на ЕС.

– Повишаване на мотивацията на работещите в държавния горски сектор – с контролни и стопански функции, чрез ограничаване на възможностите за безпринципно политическо и лобистко кадруване – създаване на система от обективни критерии за професионализъм и почтеност, прозрачност, публичност, конкурсно начало, равни възможности за развитие в кариерата, забрана за дискриминация, прилагане на мотивационни механизми за поощряване на професионалната кариера.

– Възстановяване на ранга на националното горско ведомство – Държавна агенция по горите, подчинена пряко на зам. министър-председател или създаване на Министерство на горите и горската промишленост. Единствено по този начин неоценимите екологични, социални и икономически функции на горите, ползвани разумно и балансирано, ще
подпомогнат трайно устойчивото развитие на националната икономика и ще подобрят качеството на живот и добруването на народа ни.