КНСБ се включи в юбилейната 25-та конференция на NETLEX в Париж

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) проведе  25-тата юбилейна конференция на NETLEX в Париж на 2 и 3 декември 2021 г.

От 1996 г. NETLEX, мрежата на ЕКП от синдикални правни експерти, се стреми да изгради капацитета както на конфедерацията, така и на членовете на нейните организации в европейското социално и икономическо право.

Националният секретар на КНСБ  по трудови права и правна закрила на труда Величка Микова представи организацията в юбилейната конференция.

В нея взеха участие представители на високо ниво от Съвета на Европа, Международната организация на труда, институциите и академичните среди на ЕС, както и практикуващи трудови и синдикални юристи, които дебатираха по някои от най-важните правни инициативи на ЕС за синдикалното движение.

По време на събитието бяха обсъждани актуални  юридически теми за синдикалния свят, като:

  • правната ангажираност на ЕКП през годините;
  • възможностите за засилване на европейското и международното измерение на правната мрежа на синдикатите или ролята на Съвета на Европа и по-специално на Европейската социална харта и Европейският комитет по социални права в защитата и насърчаването на правата на синдикатите.

Повече от 100 участници в присъствения и хибриден формат на конференцията също така имаха възможност да чуят и дебатират относно:

  • защитата на правата на човека по време на пандемията;
  • за надлежната проверка на правата на човека в предприятията;
  • за ролята на синдикатите в променящия се свят на труда;
  • за достъпа на самостоятелно заетите лица до колективно договаряне и
  • как да се насърчи колективното договаряне чрез инициативи на Европейския съюз за прозрачност на заплащането.

Правните експерти на Европейския синдикален институт помагат за изграждането на връзките между NETLEX и академичната общност (т.е. предлагане и провеждане на изследвания в рамките на NETLEX, осигуряване на участие на академични експерти в работни групи на NETLEX и др.) и се справят с цялостната координация и обслужване на мрежата.

Основните задачи на мрежата са: първо, да подпомага секретариата, изпълнителния и постоянния комитет на ЕКП  по правните аспекти на политическите приоритети по въпросите на ЕС, и второ – да насърчава контактите между правните експерти на организациите-членки с цел наблюдение и проследяване на последиците и новите развития в съдебните спорове и регулирането на ЕС.

Въпреки че основната ѝ цел е обменът на информация, мрежата също така предоставя форум за провеждане на краткосрочни и средносрочни изследвания както вътрешно, така и в сътрудничество с външни правни експерти. Програмата за научни изследвания може да се промени с приоритетите на политиките на институциите на ЕС и ЕКП. Той се ориентира главно от директивите на ЕС в областта на трудовото и свързаното с тях право, съобщенията на Комисията относно трудовото право и свързаните с него въпроси и други документи с позиции от институции на ЕС като Европейския парламент, резолюции и програми за действие наЕКП, както и автономните работни програми на европейските социални партньори.

NETLEX също така разглежда висящи европейски правни въпроси в областта на трудовото, социалното и конституционното право, но също и конкуренцията и икономическото право, когато е необходимо, като бъдещето на трудовото право и въздействието на икономическата и финансова криза, развития, засягащи редица социални директиви, обхванати от програма за по-добро регулиране на Европейската комисия и проверка на годността, но също и ревизии на социални директиви. Той също така държи под стриктен преглед съдебната практика на СЕО и ЕСПЧ относно правата на работниците като част от мрежата за съдебни спорове на ЕКП.

С материалите от събитието може да се запознаете тук.