Променят Директивата за канцерогените, добавят защита от нови химикали

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха споразумение за актуализиране на Директивата за канцерогените и мутагените, която е насочена към предпазване от рисковете, свързани с излагане при работа на опасни вещества.

Договореностите предвиждат работниците да се ползват от по-голяма защита при определяне на граничните стойности на експозиция за акрилонитрил и никелови съединения. Намаляват се и граничните стойности за бензен. Освен това Съветът и Парламентът са се договорили да разширят обхвата на директивата, като включат в обхвата ѝ химикали, които могат да нарушат репродуктивната система на човека (репротоксични вещества). Общият брой на веществата със задължителна гранична стойност на експозиция съгласно директивата вече са 39 (25 + 2 нови канцерогени + 12 нови токсични за репродукцията вещества).

В правния текст е добавено специално обучение за работниците, които са в контакт с опасни медицински лекарства, както и ангажимент за приемане на насоки на ЕС до края на 2022 г.

На Европейската комисия и тристранния Консултативен комитет по безопасност и здраве се вменяват задължения да работят по въпроса за основаната на риска методология за граничните стойности на експозиция. Трябва да бъде изготвен и план за действие за определяне на 25 допълнителни канцерогена до края на 2022 г.

“В момент, в който 100 000 души в Европа все още губят живота си всяка година от рак, свързан с работата, а много други страдат от проблеми с плодовитостта в резултат на излагане на канцерогенни вещества, това е важна победа за безопасността на работещите. Очаквам с нетърпение следващия кръг от преработки на директивата. Тъй като работниците все още са изложени на въздействието на 25 други високорискови канцерогенни вещества, за които има ниски или никакви гранични стойности на експозиция, по-нататъшните ревизии са спешни, споразумението за план за действие относно граничните стойности на експозиция за всичките 25 вещества до края на следващата година е от решаващо значение за усилията за премахване на рака на работното място”, коментира зам.-генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Клаес-Микаел Стол.

“Никой не трябва да бъде изложен на риск от рак, когато ходи на работа, и ЕКП ще продължи да полага усилия, за да гарантира, че работещите хора разполагат с всички защити, от които се нуждаят”, добави Стол.