Становище на СБУ по проекта за изменение на закона за образованието

Публикуваме Становище на Синдиката на българските учители по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 47-102-01-13, внесен в Народното събрание с Решение № 896 от 30.12.2021 г. на Министерски съвет на Република България. 

 

Предложените изменения и допълнения в ЗПУО са насочени към деполитизиране на образователната система и минимизиране на възможностите за осъществяване на политическа и партийна дейност в системата.

Считайки, че системата на образованието по презумпция следва да бъде деполитизирана и проявите на „партийно влияние“ се отчитат по-скоро при ръководството на системата, а не в процеса на образователната дейност, че мотивите към проекта за изменение и допълнение на  ЗПУО са твърде общи и в голяма степен се разминават или си противоречат с поставените цели, Синдикатът на българските учители не приема в предложения вид Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, изразявайки следните МОТИВИ:

1. Проектът не е обсъждан сред педагогическата колегия и със социалните партньори. Синдикатът е запознат с Проекта устно от Министъра на образованието и науката и от сайта на Комисията по образованието и науката, но реално обсъждане със социалните партньори не е осъществено. В текста публикуван на страницата на Комисията по образованието и науката липсват т. 4 и 5 от писмото на министър-председателя, с което се внася законопроекта, отнасящи се точно до „обществени консултации“.

2. В текста съществува неяснота, неточности в използваните понятия – в § 3 длъжностите „директор“ и „заместник-директор“ са изведени извън педагогическите длъжности, което не съответства на чл. 211, ал. 1 от Закона.

3. Предложената промяна в § 1 противоречи на първоначалния замисъл – светския характер на образованието, включването на забрана за политическа и партийна дейност (по презумпция неприложими в образователната дейност) може да стане чрез нова ал. 3.

4. Проектът не предлага ясно формулирани и целенасочени механизми към същинска деполитизацията, а стоварва неясно определени отговорности върху педагогическите специалисти.

5. Формално заявена цел, неточни формулировки, предполагащи двусмислено тълкуване, например:

  •  …„и не допуска налагането на идеологически, политически или религиозни доктрини“.

– как комуникира „налагането“ с изучаването, запознаването, информирането, формирането на нагласи и кой и как определя границата на преминаване на едното в другото…, за да може да се прилага   държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (НАРЕДБА No 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование) ?

– как учителят да реагира на утвърдени учебни програми, стандарти и учебно съдържание, в които явно се пропагандират (по-често отричат)  идеологии и доктрини

  • Ако РОДОЛЮБИЕТО е идеология или политическа доктрина, какво ще прави с него в образованието учителя…и МОН с учителя…
  • Какво е отношението към учения и движения, които не могат да се определят като идеологии, нямат ясни политически или религиозни доктрини, но масово влияят на общественото съзнание, например чрез НПО.

6. Чл. 3. (1) от НАРЕДБА No 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование предвижда: „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности…“. Как ще се реализира този стандарт?

7. Сърцевината на този проект би трябвало да е свързана с формулиране на текстове в закона, чрез които „високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основен принцип при назначенията, управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование“ и „да се създаде неполитизирана и надпартийна среда в системата на предучилищното и училищното образование с оглед на нейното ефективно, ефикасно и прозрачно управление и функциониране в интерес на децата и учениците.“ Цитираните цели на законопроекта за съжаление не са подкрепени с нормативни текстове.

8. В мотивите към законопроекта се изтъква недопустимостта педагогически специалисти да извършват политическа дейност, както и да налагат политически и идеологически доктрини, но примерите, които се посочват са за служители от РУО участвали активно в предизборни мероприятия, дори като кандидати на партии. Тук следва да се постави въпрос и за конституционните права – „всеки гражданин има право да бъде избиран“. Означава ли, че както работещите в силовите структури, педагогически специалист или служител в РУО може да се кандидатира при избори само ако напусне системата?

9. И защо деполитизацията стига до РУ на МОН, а не засяга служителите в самото МОН?

В заключение – Синдикатът на българските учители категорично не може да приеме предложения законопроект преди той да бъде внимателно обсъден със социалните партньори, да бъде извършено широко обществено обсъждане, като се зачетат предложенията на учителската общност, а самият проект се конкретизира и прецизира.

Председател:

(д.ик.н. Янка Такева)