Финална пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.051-0003

Във връзка с финализирането на Проект BG05M9OP001-1.051-0003 „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, КНСБ организира Финална пресконференция по проекта. На нея ще бъдат представени изпълнените индикатори и постигнатите предварително заложени цели на проекта, партньорските взаимоотношения и ползите за целевите групи.

Пресконференцията ще се проведе на 03.02.2022 г. от 10:00 часа в сградата на КНСБ на площад „Македония“ 1 в София

Поканени са представители на националните медии, представители на партньорите по проекта, представители на Управляващият орган и други институции. Всеки заинтересован от проекта и неговите дейности, може да присъства без предварително записване.*

Очакваме Ви.

*Пресконференцията се организира съобразно всички разпоредби за безопасно провеждане на мероприятия в условията на COVID-19 пандемията.