Позиция на Управителния съвет на синдикат „Огнеборец“

Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”,  след като се запозна с проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., изразява своето недоволство от параметри в него, касаещи Министерството на вътрешните работи.

В същия не се предвижда увеличение на възнагражденията на служителите в МВР, което само по себе си води до значителното им обедняване предвид галопиращата инфлация през 2021 г. и продължаващото ѝ покачване през 2022 г. За сметка на това пък са предвидени 9 млн. лв. – за карти за спорт за подобряване на физическата подготовка на служителите в МВР. Явно през годината служителите ще бъдат поставени на диета и усилен спорт.

Видно от доклада към проектозакона за настоящата година е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения само за персонала на изборните длъжности, за заетите в системата на съдебната власт и педагогическите специалисти.

Приветстваме увеличените средства за издръжка с близо 92,41 млн. лв. спрямо 2021 г., но трябва да отбележим, че 210 млн. лв. са крайно недостатъчни. Също така и предвидените 29,78 млн. лв. от необходимите близо 247 млн. лв. за капиталови разходи са меко казано смешна сума за поддръжка и основен ремонт на немалкия сграден фонд на МВР, както и за придобиване на дълготрайни материални активи.

Управителният съвет на НСПС „Огнеборец” настоява за започване на преговори с правителството за увеличаване на средствата за персонал с цел увеличение на възнагражденията с 20% в проекта на бюджет за МВР за 2022 г. и предвиждане на допълнителен ресурс за капиталови разходи. В противен случай ще изразим правото си на недоволство чрез регламентираните в закона начини.

 

УС на НСПС „Огнеборец”