КНСБ е домакин на международно обучение за ролята на уменията

От 2 до 4 февруари в Конгресен център „Глобус“ на КНСБ се провежда международно обучение на Европейския синдикален институт към Европейската конфедерация на профсъюзите, в което български синдикалисти на браншово, регионално и национално равнище обменят опит с техни колеги от Финландия, Испания и Сърбия.

Фокус е приносът на синдикатите към стратегиите на Европейския съюз и по-конкретно – предизвикателствата и възможностите за приложение на първия принцип на Европейския стълб на социалните права, а именно „Всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които да му позволяват да участва пълноценно в обществото и да се справя успешно с промените на пазара на труда“.

Обект на разискване през първия ден днес бе и Докладът от 109-та конференция на Международната организация на труда „Формиране на умения и учене през целия живот за бъдещето на труда“, представени от д-р Мария Тодорова, директор Дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката в България.

Вторият ден е посветен на повишаване на ангажираността на компаниите за създаване или подобряване на техните стратегии за обучение. Опит за преговорите с работодатели за повишаване на квалификацията и преквалификация ще сподели Карло Фризинг от Камарата на служителите на Люксембург.

Третият ден ще акцентира върху подобряване на достъпа на работниците и служителите до преквалификация и повишаване на квалификацията. Изабел Коенен от Нидерландска синдикална федерация FNV ще представи темата: Мотивация на заетите за участие в инициативата: „посланик на обучението”.

Тридневният обмен е важен по отношение на разширяване на правото на развитие на уменията чрез заложените в Европейската програма 12 действия и достигане на заложените за постигане до 2025 г. от гражданите  на възраст 25-64 години цели: през последните 12 месеца 50% да са участвали във форма на учене през целия живот, като за безработните лица процентът е 20, а 70% от лицата от възрастова група 16-74 г. да имат най-малко основни дигитални умения.