МОТ и СЗО призоваха за мерки за защита на работещите от разстояние

Международната организация на труда (МОТ) и Световната здравна организация (СЗО) призоваха за въвеждане на мерки за защита на здравето на работниците по време на работа от разстояние.

Ново резюме за здравословна и безопасна работа от разстояние, публикувано от двете организации, очертава ползите и рисковете за здравето от дистанционната работа и промените, необходими за приспособяване към преминаването към различни форми на дистанционна работа, предизвикано от пандемията COVID-19 и дигитална трансформация на работата.

Сред ползите, според доклада, са подобреният баланс между професионалния и личния живот, възможностите за гъвкаво работно време и физическа активност, намален трафик и време за пътуване до работното място, съответно намаляване на замърсяването на въздуха – всичко това може да подобри физическото и психическото здраве и социалното благополучие. Работата от разстояние може също да доведе до по-висока производителност и по-ниски оперативни разходи за много компании.

Докладът обаче предупреждава, че без правилно планиране, организация и подкрепа за здравето и безопасността, въздействието на дистанционната работа върху физическото и психическото здраве и социалното благополучие на работниците може да бъде значително. Това може да доведе до изолация, “прегаряне”, депресия, домашно насилие, мускулно-скелетни и други травми, напрежение на очите, увеличаване на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, продължително заседяване и нездравословно наддаване на тегло.

Докладът очертава ролите, които правителствата, работодателите, работниците и здравните служби на работното място трябва да играят за защита на здравето и безопасността по време на работа от разстояние.

„Пандемията доведе до нарастване на дистанционната работа, което ефективно промени естеството на работата на практика за една нощ за много работници“, каза д-р Мария Нейра, директор, отдел по околна среда, изменение на климата и здраве, СЗО. „През близо две години от началото на пандемията стана много ясно, че работата от разстояние може лесно да донесе ползи за здравето и може да има тежко въздействие. По какъв начин се люлее махалото зависи изцяло от това дали правителствата, работодателите и работниците работят заедно и дали има гъвкави и изобретателни служби по трудова медицина, които да въведат политики и практики, които са от полза както за работниците, така и за работата.”

„Работата от разстояние и особено хибридната работа са тук, за да останат и вероятно ще се увеличат след пандемията, тъй като както компаниите, така и частните лица са изпитали осъществимостта и ползите от нея“, каза Вера Пакете-Пердигао, директор на отдела за управление и трипартизъм на МОТ. „Докато се отдалечаваме от този „модел на задържане“, за да се установим в ново нормално състояние, имаме възможността да вградим нови поддържащи политики, практики и норми, за да гарантираме, че милиони работници от разстояние имат здравословна, щастлива, продуктивна и достойна работа.

Мерките, които следва да бъдат въведени от работодателите, включват осигуряване на работниците да получават подходящо оборудване за изпълнение на задачите на работата; предоставяне на подходяща информация, насоки и обучение за намаляване на въздействието върху психосоциалното и психичното здраве от работата от разстояние; обучение на мениджъри за ефективно управление на риска, дистанционно лидерство и промоция на здравето на работното място; и установяване на „право на изключване“ и достатъчно дни за почивка.

Службите по трудова медицина трябва да имат възможност да предоставят ергономична, психична и психосоциална подкрепа на работещите от разстояние, използващи цифрови телездравни технологии, се казва в доклада. Новите канали за оказване на подкрепа могат да включват онлайн консултации, мобилни приложения и онлайн контролни списъци за извършване на оценка на риска, онлайн оценка на здравето на работниците, цифрови инструменти за
психичното здраве и психосоциалната подкрепа, както и телеергономични оценки и интервенции.

Докладът предлага практически препоръки за организацията на дистанционна работа, за да отговори на нуждите както на работниците, така и на организациите. Те включват обсъждане и разработване на индивидуални работни планове за работа от разстояние и изясняване на приоритетите; яснота относно сроковете и очакваните резултати; договаряне на обща система за сигнализиране на готовност за работа; гарантиране, че мениджърите и колегите зачитат системата.

Предприятията с работници от разстояние трябва да разработят специални програми за дистанционна работа, съчетаващи мерки за управление на работата и изпълнението с информационни и комуникационни технологии и подходящо оборудване, както и служби по трудова медицина за общо здраве, ергономично и психосоциално подпомагане.