КНСБ проучва дигиталните умения на работещите по проект „Партньорство в дигитална среда“

Конфедерацията на независимите синдикати в България проучва и анализира какви специфични дигитални умения са необходими на заетите лица и как да бъде гарантирано тяхното придобиване чрез включването им в държавни образователни стандарти в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в България. Тази дейност се реализира в рамките на Проект ВG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. Проектът представлява съвместни действия на социалните партньори и се изпълнява в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата и Министерство на труда и социалната политика.

Проектът предвижда изпълнението на общо девет основни дейности, насочени към: изследване и анализ на потребностите от дигитални умения; разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии; разработване на учебни програми и учебно съдържание, както и приемането на секторни квалификационни рамки за развитие на дигиталните умения.

Във финален етап е изпълнението на дейността, свързана с изследвана и анализ на потребностите от дигитални умения по 17 приоритетни икономически дейности. На свое заседание на 18.02.2022 г. Координационният съвет на КНСБ обсъди и прие 7 секторни анализа по следните икономически дейности, обхванати в рамките на проекта:

 • Производство на основни метали (ИД 24)
 • Събиране, пречистване и доставяне на води (ИД 36)
 • Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ИД 37)
 • Друг пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде (ИД 49.39)
 • Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (ИД 52)
 • Пощенски и куриерски дейности (ИД 53)
 • Хуманно здравеопазване (ИД 86)

До края на февруари ще бъдат финализирани и приети още 10 секторни анализа по следните икономически дейности:

 • Производство на рафинирани нефтопродукти (ИД 19)
 • Производство на метални изделия без машини и оборудване (ИД 25)
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (ИД 35)
 • Пътнически железопътен транспорт, междуселищен (ИД 49.1)
 • Товарен железопътен транспорт (ИД 49.2)
 • Пътнически градски и крайградски транспорт (ИД 49.31)
 • Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване (ИД64)
 • Държавно управление (ИД 84)
 • Образование (ИД 85)
 • Организиране на хазартни игри (ИД 92)

Всички секторни анализи предстои да бъдат публично представени и обсъдени на секторни форуми с участието на браншовите структури на всички национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и съответните държавни институции.

 

Целите на проект „Партньорство в дигитална среда“ са обвързани с определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Проектните цели са обвързани с разработването и внедряването на специфични механизми и инструменти, чрез:

 • Подготовка на 17 изследвания и анализа на потребностите от дигитални умения по икономически сектори;
 • Разработване, тестване и валидиране на минимум 170 унифицирани профили за дигитални умения;
 • Тестване на текущите умения на работната сила в 17-те целеви икономически сектора;
 • Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения;
 • Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични дигитални умения – обхващащо минимум 500 заети лица от целевите икономически дейности;
 • Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;
 • Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения;
 • Развитие на минимум 13 модела на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията.