Резолюция за Украйна, одобрена на заседанието на Изпълнителния комитет на ЕКП на 16 и 17 март

Европейската конфедерация на профсъюзите отново осъжда нахлуването в суверенна държава в нарушение на международното право и призовава Русия да зачита териториалната цялост на Украйна, настоява за незабавно прекратяване на военните операции, настоява руските войски да напуснат страната и призовава за започване на диалог и преговори за мир.

ЕКП изразява своята солидарност с всички хора, работници и синдикати в Украйна.

Стремежът към мир и демокрация е основна ценност на синдикалното движение и важно условие за осигуряване на безопасност, социална справедливост,  права на работниците и човешки права.

ЕКП подкрепя всички политически и дипломатически инициативи и санкции за гарантиране на мира и призовава за хуманитарна помощ за украинското население в Украйна и за приемане и подкрепа на бежанците в Европа.

ЕКП заклеймява и осъжда репресиите в Русия срещу онези, които се противопоставят на войната в Украйна, и обещава да подкрепи руските синдикати, работници, активисти и пацифисти, които ненасилствено се противопоставят на войната, и изразява солидарност с руския и белоруския народ, засегнат от последиците на санкциите или от формите на дискриминация заради война, за която те не носят отговорност.

ЕКП изисква от международните институции и по-специално от Европейския съюз и държавите членки:

 • Незабавно да предприемат действия с всички възможни средства за постигане на прекратяване на огъня и да улеснят преговорите за започване на мирен процес при зачитане на демокрацията, правата на човека и международните конвенции. Европейският съюз трябва да се активизира като институция, а не да оставя дипломатическите усилия и действия за мир само на отделни правителства и лидери.
 • Междувременно да притиснат Путин и неговото правителство да спрат агресията и инвазията и да започнат истински преговори, да се засили натиска чрез всички необходими форми на санкции, които да са насочени конкретно към интересите и активите на руското ръководство и елит, като ги разпрострат и върху Беларус, заради участието ѝ във военната агресия срещу Украйна.
 • Да разследват престъпленията срещу човечеството, извършени в Украйна по време на инвазията и да изправят отговорните лица пред съда.
 • Да осигурят сигурност и защита по границите и за населението на онези държави членки на ЕС и съседни държави, които са най-изложени на настоящите и потенциални руски военни операции.
 • Да започнат конкретен диалог с Украйна относно процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз. Дори ако този процес и спазването на изискванията да отнемат време и да трябва да се следват всички необходими стъпки съгласно правилата на ЕС, това ще даде много силен сигнал на Русия и на международната общност, че Украйна желае и е добре дошла да участва в проекта за европейска интеграция в дух на мир и солидарност. Същият диалог трябва да се започне и с другите страни, които имат споразумение за асоцииране с ЕС, като Грузия и Молдова, за да се гарантира стабилността и равното третиране на тези страни. Това трябва да стане без да се накърнява текущия процес на присъединяване на Западните Балкани.
 • Да се установят напълно защитени хуманитарни коридори, които да позволят на прогонените хора да се придвижат до по-безопасни части на Украйна, а на нуждаещите се от закрила – да напуснат безопасно страната, както и да разработят планове за приемане и преместване в рамките на ЕС.
 • Да предоставят незабавна финансова помощ за обезпечаване на хуманитарната подкрепа за Украйна и нейното население, както и всички необходими мерки за подпомагане на онези, които са напуснали страната и са достигнали до съседните държави членки на ЕС и другите държави от региона.
 • Да приемат всички бежанци и хора, бягащи от Украйна и други държави, включително Русия и Беларус, независимо от тяхната националност и миграционен статут, и да им предоставят правото на придвижване на територията на ЕС, без да се изискват биометрични паспорти, както и да въведат адекватни мерки за преместване, приемане и интеграция в държавите от ЕС.
 • За тези цели да приложат изцяло Директивата за временна закрила (която беше активирана за първи път в историята от Съвета на 4 март 2022 г. по предложение на Европейската комисия) чрез солидарност и споделена отговорност между държавите членки на ЕС, като гарантира пълния набор от права, предвидени в директивата, които включват достъп до пазара на труда, жилища, здравеопазване, образование и социална подкрепа за всички лица, които имат право на тази закрила: лица без гражданство и граждани на трети държави, които са се ползвали от международна закрила или равностойна закрила в Украйна, както и членовете на техните семейства. Държавите членки следва да разширят обхвата на временната закрила за онези граждани на трети държави, които пребивават законно в Украйна и не могат да се завърнат при безопасни и трайни условия в своята страна или регион на произход.
 • Да признаят специфичното положение на жените и децата в зоните на конфликт и при пристигането им, включително рисковете от експлоатация и насилие, основано на пола, по-специално сексуално насилие и трафик.
 • Да признаят особеното положение на възрастните и уязвимите хора и да гарантират, че е осигурена адекватна защита, която да отговаря на техните специфични нужди.
 • Да признаят специфичното положение на хората от тъмнокожите и етническите малцинства и да предприемат мерки за предотвратяване на дискриминацията и расизма, с които те се сблъскват на украинската граница, и предотвратяване на по-нататъшна дискриминация при пътуването им през Европа.
 • Да проправят пътища за интеграция на пазара на труда на бежанците и хората, които са напуснали страните си поради война, да им гарантират напълно равнопоставено третиране на работното място и в обществото, както и да предотвратяват и да се борят срещу всякакви форми на експлоатация и дискриминация.
 • Да въведат мерки за компенсация и алтернативни доставки на стоки и енергийни източници, за борба със спекулата и за намаляване на отрицателните последици от войната и свързаните с нея санкции за населението на държавите членки на ЕС и съседните страни. Такива мерки следва да включват финансиране от ЕС, за да се сведе до минимум повишаването на цените и тарифите, и продължаване на спешните мерки, успешно използвани от ЕС за справяне с епидемията от COVID-19 (като например SURE), чрез рефинансирането и пренасочването им за преодоляване на последиците от войната върху икономиката и заетостта.
 • ЕКП предупреждава за опитите да се използва войната за оправдаване на програма за дерегулация на правата на работниците и социалната защита или за връщане към строги икономии и рестриктивни фискални правила, което би изострило още повече негативните икономически и социални последици от конфликта и свързаните с него санкции.

ЕКП е в постоянна връзка с украинските синдикати, за да предложи солидарност и подкрепа, и в координация със своите членове, както и с МКП и ПЕРС, е готова да:

 • Лобира пред институциите на ЕС и националните правителства, както и пред международните институции, включително Съвета на Европа, в подкрепа на исканията на ЕКП и да поддържа силен натиск.
 • Подкрепи мирния процес при зачитане на демокрацията, правата на човека и международните конвенции.
 • Разгледа и анализира историческите корени на този конфликт и свързаните с него геополитически напрежения и да разработи дългосрочна стратегия за изграждане на мир, демокрация, устойчив растеж и социална справедливост в Европа.
 • Да подкрепи синдикатите в техните действия, включително стачки, блокади и други форми на индустриални действия, за оказване на натиск върху онези европейски компании, които са избрали да останат в Русия или да продължат да извършват икономическа и търговска дейност с Русия.
 • Да предостави финансова помощ за осигуряване на хуманитарна помощ за украинското население, което е останало в страната, чрез украинските синдикати.
 • Да предостави финансова и хуманитарна помощ на украинските бежанци, които са напуснали страната, чрез синдикатите на държавите членки на ЕС и съседния регион.
 • Да подкрепи членуващите в ЕКП синдикати в страните от региона, които са най-силно изложени на последиците от руските атаки, както и да подкрепите синдикатите, гражданското общество и отделните лица в Русия, които открито се противопоставиха на войната.
 • Остро да осъди изявленията на Федерацията на независимите профсъюзи в Русия (ФНПР) в подкрепа на агресията на Путин срещу Украйна, които противоречат на нашите ценности и принципи.  Призоваваме ФНПР да се откаже от позицията си и ясно да се обяви в подкрепа на мира и демокрацията, както и да покаже солидарност с украинския народ.
 • Да помогне за създаването на хуманитарни коридори в подкрепа на украинските бежанци; да помогне за осигуряването на безопасно преминаване през границите на ЕС на граждани на трети държави, пребиваващи в Украйна, които не притежават шенгенска виза.
 • Да активизира мобилизиращи действия за мир в Украйна на ниво ЕС и на национално ниво, които да бъдат координирани на глобално ниво.

За да се предостави финансова помощ за осигуряване на хуманитарна помощ за украинското население чрез украинските синдикати и за да се подкрепят украинските бежанци, на които е предоставена закрила в държавите членки на ЕС, и в държавите от региона е направено следното:

 • Съвместно с ЕКП бяха стартирани специални вноски към фонд “Солидарност” на МКП и чрез Обществена платформа.
 • Резервите на ЕКП в размер до 500 000 Евро (също с цел да се повиши финансирането от ЕС), бяха предоставени за хуманитарна помощ, която да бъде предоставена на украинското население в сътрудничество с украинските синдикати, както и на бежанци в държавите членки на ЕС и страните от региона, в сътрудничество със синдикатите от тези страни.
 • Проектни средства от ЕС, с които разполага UnionMigrantNet на ЕКП, ще бъдат мобилизирани и пренасочени, за да се помогне на украинските бежанци по границите на ЕС и на територията на ЕС.
 • Създадени са Работна група за мир (“Peace Task Force”) на ЕКП, която да координира тези действия, и комитет “Наблюдател на мира” (“Peace Watch”) на ЕКП, който да обменя информация със и между нашите членове.

Секретариатът на ЕКП ще докладва подробно на Управителния и Изпълнителния комитет за цялата финансова подкрепа и за начина, по който тя се използва от бенефициентите, като се увери, че тя отива изключително за хуманитарна помощ. На заседанието на Управителния комитет през април ще бъде представена оценка на първите извършени плащания.