ЕИСК с резолюция за икономическото и социалното въздействие на войната в Украйна

Европейският икономически и социален комитет прие на 24 март резолюция за “Войната в Украйна и нейното икономическо и социално въздействие”. Членовете на комитета изразяват своята солидарност с Украйна и подчертават ролята на гражданското общество в подпомагането на украинския народ и бежанците. Публикуваме текста на резолюцията:

Европейският икономически и социален комитет изразява следната позиция:

1. Решително осъжда едностранната агресия срещу Украйна, заповядана от президента на Руската федерация, и участието на беларуския режим; подчертава, че нахлуването на руските военни сили в Украйна нарушава действащите международни правила и споразумения и застрашава европейската и световната сигурност. Нахлуването пряко нарушава и основната цел на ЕС “да насърчава мира, неговите ценности и благосъстоянието на народа му”;

2. ЕС следва да окаже пълна подкрепа, за да гарантира, че всички военни престъпления и престъпления срещу човечеството ще бъдат регистрирани и разгледани от Международния наказателен съд;

3. Изразява почитта си към огромната смелост, проявена от украинския народ, който защитава Украйна от руските нашественици; призовава свободния свят да подкрепи борбата му за мир и свобода с всички налични средства;

4. Призовава ЕС и неговите международни партньори да останат единни, да продължат да проявяват пълна солидарност в отговор на тази неоправдана и непровокирана война и да намерят дипломатически път за прекратяване на военните действия; подчертава необходимостта от дипломатически действия за незабавно прекратяване на огъня и изграждане на истински мирен процес с активната роля на институциите на ЕС. Тези участници следва също така да засилят натиска върху руския режим чрез незабавно налагане на допълнителни санкции и да използват всички други инструменти, с които разполагат, за незабавно прекратяване на военните действия на Русия на украинска територия, за пълно изтегляне на руските сили, за възстановяване на мира, сигурността и стабилността в източните съседи на ЕС и за подкрепа на обществата, които споделят нашите ценности;

5. От изключителен интерес за ЕС и международната общност е границите да не бъдат променяни с военни средства и агресорът да не извлича ползи. Трябва да се спазва върховенството на закона, а не правата на най-силния, и да се изплатят пълни обезщетения на Украйна.

6. Подкрепя и одобрява основните послания на резолюцията на Европейския парламент от 1 март относно руската агресия срещу Украйна, включително предложените в нея мерки за незабавна подкрепа на Украйна и нейните граждани в борбата им за независимост и свобода;

7. Приветства действията на онези европейски компании, които решиха да се изтеглят от руския пазар, и насърчава други компании също да предпочетат хуманността и солидарността пред краткосрочните икономически интереси;

8. Отново заявява категоричната си подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, другите страни от Източното партньорство, а именно Молдова и Грузия, както и на всички държави-членки на ЕС, в рамките на техните международно признати граници;

9. Изразява дълбоката си скръб за всички жертви на агресията, деца, жени и мъже, за разрушаването на градове и инфраструктура, неизчислимото човешко страдание и щетите върху околната среда; изразява съжаление, че милиони хора са били принудени да напуснат домовете си и да потърсят убежище на по-безопасни места в Украйна или в съседни държави; настоява агресорите да бъдат подведени под отговорност за престъпленията си;

10. Настоятелно призовава за засилване на действията за укрепване на украинската позиция и суверенитет, както и за хуманитарни действия, които могат да подпомогнат украинския народ, като му осигурят достъп до основни продукти, по-специално вода, храна, лекарства и електричество; призовава всички правителства да направят всичко възможно, за да осигурят снабдяването с храна и безопасността на храните, като предоставят храна и чиста вода във военните зони; настоятелно призовава Русия да осигури хуманитарен достъп до населението на Украйна; предупреждава, че много работници няма да получат заплатите си и хората няма да имат достъп до спестяванията си; във връзка с това призовава за адекватни икономически мерки, предназначени да предотвратят икономическия колапс;

11. Приветства активния подход на правителствата на всички държави от ЕС, особено на Полша, Унгария, Румъния, България и Словакия, както и на правителството на Молдова, които поддържат границите си отворени и предоставят средства за евакуация, подслон, спешна помощ, медицинска помощ и убежище на хората, бягащи от войната в Украйна, включително украински и неукраински граждани; призовава Съвета и Комисията да предоставят допълнително финансиране за тези държави, тъй като те са основните пунктове за влизане на украински бежанци в ЕС; те ще останат и основните страни на пребиваване на украински бежанци през следващите месеци;

12. Отново призовава за имиграционна политика, която да гарантира, че никоя държава не носи непропорционална тежест и че тази тежест се разпределя поравно между държавите-членки;

13. Подкрепя ангажимента на ЕС да оказва помощ на бежанците от Украйна, както е посочено в съобщението на Комисията “Европейска солидарност с бежанците и бягащите от войната в Украйна”, и подчертава, че наличните средства по линия на Кохезионния механизъм за действие за бежанците в Европа и REACT следва да бъдат гъвкави и да се предоставят своевременно; приветства факта, че ЕС вече е задействал Механизма за гражданска защита на ЕС и е създал логистични центрове в съседните държави, за да насочи помощта към Украйна;

14. Приветства вдъхновяващата солидарност, проявена от организациите на гражданското общество в ЕС и съседните страни, и техните непрекъснати действия още от първия ден на руската агресия и подчертава необходимостта от предоставяне на финансова подкрепа от ЕС както на правителствата, така и на организациите на гражданското общество, действащи на място;

15. Призовава за цялостно прилагане на Директивата за временната закрила (която беше задействана за първи път в историята от Европейския съвет на 4 март 2022 г. по предложение на Европейската комисия) чрез солидарност и споделена отговорност между държавите – членки на ЕС, като се гарантира пълният набор от права, предвидени в директивата, които включват достъп до пазара на труда, жилищно настаняване, здравеопазване, образование и социално подпомагане, за всички, които имат право на тази закрила, и като се гарантира, че потребностите на уязвимите групи, особено на децата, жените, възрастните хора и хората с увреждания, се удовлетворяват по подходящ начин; насърчава приемащите държави да приветстват създаването и спазването на еднакви хуманитарни коридори за всички бежанци, бягащи от войната в Украйна, независимо от тяхната националност;

16. Признава трудностите, които приемащите страни могат да срещнат при бързото интегриране на бежанците на техните пазари на труда; подчертава, че икономиките на ЕС имат капацитета да поемат притока на хора от Украйна, при условие че презаселването се управлява правилно; призовава механизмите за включване да бъдат съобразени с пола и възрастта; призовава Европейския орган по труда да наблюдава в съответствие със своя мандат интеграцията на бежанците на пазара на труда и да представя редовни доклади за нея; припомня за тази цел потенциала на социалната и солидарната икономика в рамките на услугите на социалната държава за запазване и увеличаване на работните места дори по време на криза и насърчава държавите-членки да намерят решения за по-доброто интегриране на украинските бежанци на техния пазар на труда, признава специфичното положение на жените и децата в зоните на конфликт и при пристигането им в приемащите страни, включително рисковете от експлоатация и насилие, основано на пола, по-специално сексуално насилие и трафик на хора; отбелязва, че положението на украинските граждани, на които е предоставена временна закрила в Европейския съюз или които имат право да поискат такъв статут, ще продължи да бъде наблюдавано и вземано под внимание от Европейския миграционен форум;

17. Настоява за засилена подкрепа за украинското гражданско общество, както в Украйна, така и извън нея; счита, че ЕС следва да обмисли включването на украинското гражданско общество във всички дискусии, свързани с Украйна; украинското гражданско общество ще бъде пряко ангажирано с облекчаването на последиците от войната и с възстановяването на социално-икономическата структура на страната; в този контекст ЕИСК призовава за консолидиране и укрепване на съществуващите схеми за финансиране, предназначени за подкрепа на гражданското общество в Украйна;

18. След неотдавнашните изявления на председателя на ЕК, призовава институциите на ЕС и всички държави-членки да си сътрудничат изцяло с Украйна и да отворят всички съответни фондове и програми на ЕС за Украйна;
призовава институциите на ЕС да започнат конкретен диалог с Украйна и да отвори всички съответни фондове и програми на ЕС за Украйна;

19. Призовава институциите на ЕС да започнат конкретен диалог с Украйна относно процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз възможно най-скоро в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз и въз основа на заслугите и да предоставят незабавна финансова помощ за осигуряване на хуманитарна подкрепа за Украйна, и настоятелно призовава да започнат същия диалог с другите страни, които са се асоциирали с ЕС, като Грузия и Молдова, за да се гарантира стабилност и равно третиране на тези страни. Това следва да се случи, без да се накърнява текущият процес на присъединяване на Западните Балкани; Междувременно призовава да се продължи да се работи за интегрирането на Украйна в единния пазар на ЕС в съответствие със Споразумението за асоцииране;

20. Изразява дълбока загриженост във връзка с масовото използване на пропаганда и дезинформация от страна на руското правителство, за да оправдае и прикрие агресията си срещу Украйна; във връзка с това подчертава необходимостта да се повиши устойчивостта на ЕС на кибератаки и да се разработи глобална стратегия за противодействие на дезинформацията; ЕС трябва да поеме водеща роля в световен мащаб в това отношение;

21. Подчертава необходимостта от подкрепа за независимото руско и беларуско гражданско общество и журналисти и от поддържане на отворени канали за комуникация с тях; категорично осъжда вълната от репресии в Русия, както и арестите на мирни протестиращи, затварянето на медиите и заглушаването на гласа на гражданското общество;

22. Призовава за съвместни солидарни действия за бойкот на продукти и услуги от Русия; подчертава необходимостта от прекратяване на сътрудничеството с руски дружества и организации, които подкрепят политиката на Путин; осъжда заобикалянето на колективните действия за бойкот в опит да се получи някакво предимство;

23. Признава, че войната и всички свързани с нея мерки, а именно санкциите, ще имат социално-икономически последици за държавите-членки и съседните страни, които ЕС трябва да бъде готов да поеме; изтъква, че кризата показва необходимостта от укрепване на вътрешния пазар и неговото функциониране; подчертава значението на компенсирането на загубите, понесени от европейските предприятия, засегнати от санкциите, и подчертава необходимостта от извършване на задълбочен анализ на въздействието на санкциите, за да се подготви смекчаването на техните икономически и социални последици;

24. Подчертава, че няколко промишлени сектора ще бъдат сериозно засегнати; изтъква, че освен в енергетиката, Русия и Украйна имат значителен дял във вноса в ЕС на метали, като никел, мед и желязо, както и на основни суровини, като неон, паладий, титан и платина, които са от решаващо значение за няколко стратегически отрасли, включително отбраната и производството на микрочипове;

25. Подчертава необходимостта от ускоряване на развитието на стратегическа и технологична автономия на Европа и призовава лидерите на ЕС да потвърдят своето единство и решимост да превърнат Европейския съюз в по-независима и суверенна сила чрез подобряване на отбранителните ни способности и ограничаване на зависимостите ни в областта на енергетиката, критичните суровини и храните;

26. Подчертава значението на намаляването на енергийната зависимост на ЕС от трети страни, по-специално от Русия; призовава за жизнеспособен план за диверсификация на енергийните източници в енергийния микс на държавите-членки и приветства предложенията за това, направени във Версайската декларация; признава, че сигурността и устойчивостта на енергийните доставки могат да бъдат напълно постигнати в дългосрочен план само чрез увеличаване на използването на нисковъглеродни или безвъглеродни енергийни източници, с по-голямо използване на местни и възобновяеми енергийни източници; застъпва се за ускоряване на инвестициите в научни изследвания за разработване на нови чисти технологии, за да се осигури устойчиво и устойчиво бъдеще на енергийната система на ЕС;

27. Подчертава необходимостта от диференциране на фискалните стратегии в държавите-членки с оглед запазване на устойчивостта на дълга, особено в държавите-членки с висок публичен дълг. Държавите членки с ниски и средни равнища на дълга следва да дадат приоритет на разширяването на публичните инвестиции; подчертава, че е важно да се даде приоритет на разширяването на публичните инвестиции, за да се повиши устойчивостта на икономиката на ЕС;

28. Изразява загриженост по отношение на извънредното положение на значителна част от транспортния сектор и настоятелно призовава Комисията да обърне необходимото внимание на кризата в транспортния сектор, причинена от изключително високите разходи за гориво и електроенергия, при разработването на временната рамка за действие при кризи, посочена в съобщението REPower EU: призовава за предпазливост при облекчаване на регулаторните процедури, за да се гарантира, че това няма да доведе до отслабване на социалните и екологичните стандарти;

29. Подчертава, че конфликтът неизбежно ще има тежки последици за хранително-вкусовия сектор на ЕС, който ще се нуждае от допълнителна подкрепа; за тази цел подчертава, че ЕС трябва да засили ангажимента си за постигане на устойчиви хранителни системи, като същевременно гарантира достъпността на качествена храна за всички; по-специално ЕС трябва да подобри продоволствената си сигурност, като намали зависимостта си от ключови вносни селскостопански продукти и суровини; освен това потребителите във всички държави-членки на ЕС ще бъдат изправени пред значително увеличение на цените на храните и енергията, което може да увеличи равнището на бедност в ЕС;

30. Подчертава, че Украйна и Русия са значими износители на редица селскостопански продукти, като например зърно и маслодайни семена; отбелязва, че прекъсването на износа от тези страни вече доведе до огромно увеличение на цените на селскостопанските стоки в световен мащаб и че последиците се усещат най-вече в най-бедните страни в света, а най-бедните хора са тези, които ще пострадат най-много;

31. Подчертава, че последиците от войната не бива да са в ущърб на действията в областта на климата и устойчивостта, както е предвидено в Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, която е преди всичко програма за мир, сигурност и намаляване на бедността; подчертава необходимостта от напредък към прилагането на Програмата на ООН до 2030 г. и справедлив преход чрез Европейския зелен курс, като подчертава, че изключителни дерогации могат да се предоставят само за ограничен период от време;

32. Счита, че въздействието върху околната среда, причинено от конфликта в резултат на бомбардировки, изтичане на нефт/газ, инциденти в химически заводи или ядрени централи, е от голямо значение както за населението на Украйна, така и за населението на ЕС; подчертава, че ЕС трябва да помогне за защитата и възстановяването на екологичните щети, причинени от войната, и да санкционира екологичните престъпления, тъй като те неизбежно ще имат дълготрайни последици;

33. Подчертава необходимостта от запазване на солидарността и по-нататъшно разработване на общи европейски мерки за споделяне на тежестта на икономическото въздействие и предлага разработването на гъвкав европейски инструмент; отбелязва, че в случая на най-засегнатите страни може да се наложи обработката и преразглеждането на националните планове за възстановяване и устойчивост, особено в светлината на свързания с тях риск от стагнация; признава, че всички държави-членки на ЕС и техните граждани ще бъдат пряко засегнати от инвазията в Украйна и че човешката цена и последиците за украинците ще бъдат неизчислими, поради което е необходимо да се прояви солидарност в рамките на ЕС и дългосрочна солидарност на ЕС с Украйна;

34. Приветства изразения във Версайската декларация ангажимент за увеличаване на използването на инструмента на Европейския механизъм за мир; подчертава, че ЕС следва да се стреми към по-силна политическа интеграция, която би могла да подкрепи общата външна политика, и призовава държавите-членки незабавно да започнат работа по въвеждането на действително обща и ефективна система за отбрана, която значително да засили способността на Европа да се защитава;

35. Признава, че окупацията на атомните електроцентрали поражда опасения относно ядрената безопасност на местното население и на Европа като цяло, и призовава за пълно сътрудничество с всички участващи страни и с Международната агенция за атомна енергия за наблюдение на ситуацията и за предотвратяване на евентуално изтичане на радиоактивност;

36. Подчертава необходимостта политическите лидери да бъдат ясни в комуникацията си с гражданите на ЕС и да обясняват цената на войната; подчертава, че мирът има цена и всички ние трябва да я платим, която трябва да бъде споделена между държавите-членки;

37. Призовава ЕС и неговите държави-членки да изготвят адекватен план за подпомагане и възстановяване на Украйна, за да подкрепят украинската икономика и възстановяването на разрушената инфраструктура; подчертава, че Руската федерация трябва да понесе отговорността за разрушаването на украинската инфраструктура, включително граждански и жилищни сгради, както и за значителните икономически загуби, и ще бъде задължена да компенсира щетите, причинени от нейните агресивни действия;

38. ЕИСК се ангажира да следи отблизо ситуацията, като насърчава обмена на информация относно подкрепата на европейските организации на гражданското общество на място, като насърчава истински диалог с украинските организации на гражданското общество, включително организациите на работодателите и синдикатите, чрез техните постоянни механизми за диалог; се ангажира да следи положението на бежанците на място, както и в съседните страни, като оказва пълна подкрепа на украинския народ.