Становище на Регионален съвет-Габрово по бюджетите на общините в областта за 2022 г.

 В Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2022 г., като по общини за област Габрово, те са както следва:

 1. Габрово – основни бюджетни взаимоотношения в размер на 44 696,8 хил.лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 36 348,5 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 3 248,8 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 728,6 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 4 370,9 хил. лв.
 2. Севлиево – основни бюджетни взаимоотношения – 29 289,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 24 144,1 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 1 881,8 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 581, 9 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 681,9 хил. лв.
 3. Дряново – основни бюджетни взаимоотношения – 12 052,1 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 9 533,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 969,0 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 255,5 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 294,4 хил. лв.
 4. Трявна – основни бюджетни взаимоотношения – 10 146,2 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 6 858,4 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 1 060,1 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 726,7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 501,0 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности  по общини от област Габрово за 2022 г. спрямо 2021 г. са както следва:

 • Габрово – с 3 831,9 хил. лв. или 11,78 %,
 • Севлиево – с 2 997,5 хил. лв. или 14,17 %,
 • Дряново – с 1 454,9 хил. лв. или 18,00 %,
 • Трявна – с 678,6 хил. лв. или 10,98 %.

По функции най-голямо увеличение има на средствата в „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и „Здравеопазване”.

Например за функция „Социално осигурява, подпомагане и грижи” в община Севлиево средствата са в размер на 5 303,0 хил. лв. и са увеличени с 1 113,6 хил. лв., което е 26 % спрямо 2021 г.

В процентно изражение за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по общини в област Габрово те са между 24 и 26 %, а в „Здравеопазването“ увеличението на средствата е в по-широк диапазон от 8 % за Севлиево и 26 % за Дряново.

Считано от 1 април 2022 г. стойностните показатели на стандартите за социалните услуги са завишени средно с 31 % спрямо действащите през първото тримесечие на 2022 г., като за домовете за пълнолетни лица с увреждания те са завишени с 38 %. За социалните услуги предоставяни в общността стандартите са увеличени средно с 31 %. Договорените от синдикалните структури на КНСБ основни работни заплати на персонала ще влязат в сила от 1 януари 2022 г., а в единични случаи /поради недостиг на средства/ – от 1 април 2022 г. Заплатите ще бъдат съобразени с новата „Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет“. Това увеличение на работните заплати отчитаме като много добро. Също така отчитаме много добър социален диалог и сътрудничество с директорите на всички социални услуги от областта, в които имаме синдикални организации на КНСБ.

По отношение на функция „Здравеопазване”, въпреки че Севлиево е с най-ниско процентно увеличение на средствата от 8 %, договорените от КНСБ основни работни заплати на медицинските специалисти в Детско и училищно здравеопазване, считано от 1 април 2022 г. са с увеличение от 14 % и достигат 1 200 лв. Очертава се ясно изразена тенденция не само в запазване на лидерското място на Севлиево за най-висока основна работна заплата на медицинските специалисти от ДУЗ в областта, но и за продължаване разтварянето на „ножицата“ спрямо заплатите на медицинските специалисти от ДУЗ в другите три общини.

С най-високи ръстове на средствата във функция „Здравеопазване“ са Дряново и Габрово, съответно с 26 % или с 111,9 хил. лв. и с 25 % или 588,8 хил. лв. Това увеличение се дължи не само на увеличените стойностни показатели на стандартите за финансиране на медицинско обслужване в здравен кабинет средно с 14 % и на тези за яслена група към детска градина и детска ясла средно с 16 %, но и на финансирането със средства на държавния бюджет на издръжката на дете в детска ясла, включващо компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси.

Исканията на КНСБ във функция „Здравеопазване” в Габрово са за 14 % увеличение на основните работни заплати на целия персонал от 01.04.2022 г. Считаме, че такъв ръст може да се постигне и в Дряново.

Отчитаме като траен проблем недостигът на средства във функция „Здравеопазване” в Трявна. Увеличението на средствата за 2022 г. спрямо 2021 г. е с 14 229 лв. или 13 %, с което няма да се достигне до увеличение на работните заплати с повече от 12 %, те ще са малко над 900 лв. Въпреки ежегодното дофинансиране от Община Трявна, те ще продължат да бъдат едни от най-ниските в страната.

За да се реши проблемът, КНСБ продължава да настоява за въвеждането на допълващ стандарт за здравен кабинет в учебно заведение. По този начин ще се осигури ритмичност на нарастването на средствата  и съответно възнагражденията на персонала. На всички е известна острата нужда от персонал в тази сфера и затова е необходимо да се действа приоритетно в тази насока.

За функция „Общи държавни служби” увеличението на средствата в Габрово, Дряново и Трявна е с едва 3,5 % и те са съответно 95,4 хил. лв., 30,8 хил.лв. и 30,5 хил.лв. Планираният от Община Габрово ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е със средно 7,9 %. Регионалният съвет на КНСБ – Габрово отчита това увеличение на заплатите като много добро, на фона на два пъти по-малкото увеличените средства.

За функция „Образование” средствата за 2022 г. по общини са както следва:

 • Габрово – в размер на 21 854,9 хил.лв., увеличение с 1 991,6 хил. лв. или 10,02 % спрямо 2021 г.
 • Севлиево – в размер на 14 938,0 хил. лв., увеличение с 1 662,5 хил.лв. или 12,52% спрямо ЗДБРБ за 2021 г.
 • Дряново – в размер на 3 214,1 хил.лв., увеличение с 380,4 хил.лв. или 13,29 % спрямо ЗДБРБ за 2021г.
 • Трявна – в размер на 3 477,9 хил.лв., увеличение с 298,3 хил.лв. или 9,38 % спрямо ЗДБРБ за 2021г.

Увеличението на основните работни заплати от 1 април 2022 г. на педагогическите специалисти в училищата и детските градини в четирите общини на област Габрово ще бъде в размер на 12 %, а за непедагогическия персонал – 10 %. В отделни малки учебни заведения повишението на заплатите ще бъде затруднено, поради недостиг на финансови средства.

От 1 април 2022 г. отпадат таксите за детски градини. Въвежда се нов стандарт „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище”, включващ компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси.

Необходимо е да се отчете, че Община Габрово е планирала резерв в размер на  50 000 лв. за дофинансиране на дейността на детските градини след 01.04.2022 г.  в случай на непредвидени обстоятелства водещи до увеличение на разходите над утвърдения стандарт за държавно делегирани дейности. Също така Община Трявна планира да дофинансира в размер на 59 603 лв. общинските училища със собствени средства.

Продължаваме да смятаме, че ускореното повишаване на възнагражденията в сферата на образованието е ключ към по-добър престиж на учителската професия и повишаване качеството на образованието и резултатите от учебно-възпитателната работа.

Увеличението на средствата във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” в област Габрово е от 5 до 7 %, което означава че работещите в културните институти няма да получат увеличение на основните работни заплати ако не се разпределят предвидените 12 млн.лв. увеличение на стандарта за музеи и художествени галерии, гласувани от Народното събрание с бюджета за 2022 г.

При дейностите, финансирани от местните приходи, недостигът на средства за повишение на работните заплати не може да се преодолее и през тази година. Над 60 % от служителите остават на минимална работна заплата, без възможност за надхвърляне на този размер, а специалистите са с основна работна заплата около 800 лв.

Регионалният съвет на КНСБ – Габрово оценява положително политиката по доходите, заложена в бюджетите на общините от областта чрез планираното увеличение на възнагражденията на персонала в държавно делегираните дейности, но смята че то е неодостатъчно в общинските администрации, културните институти и дейностите, финансирани от местни приходи. Там служителите са високо квалифицирани и техните възнаграждения трябва да нарастват с адекватни темпове спрямо минималната работна заплата.

Областната структура на синдиката ще извършва анализи  на общинските бюджети на всеки три месеца, за да се преценяват възможностите за увеличение на заплатите на заетите в държавно делегираните и местните дейности чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

Като се надяваме на още по-интензивен социален диалог на всички равнища, от КНСБ смятаме за крайно необходимо да има актуализация на държавния бюджет в средата на годината, с която да се увеличи минималната работна заплата на 760 лв. и да се постигне ръст на бюджетните заплати с поне 10 на сто, за да се компенсира повишението на цените на стоките, особено от първа необходимост, енергоизточниците и горивата.