Становище на РС на КНСБ-Благоевград по бюджета на община Благоевград за 2022 г.

Основните бюджетни взаимоотношения, приети в Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. за община Благоевград, са в размер на 65 153,5 хил. лв. От тях 60 381,1 хил. лв. обща субсидия за държавно делегирани дейности (ДДД); трансфери за местни дейности, в това число обща изравнителна субсидия 2 341,7 хил. лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 387,4 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи 2 043,3 хил. лв.

Стойностните показатели на община Благоевград за ДДД в размер на 60 381,1 хил. лв. включват разходи за:

 • Общинска администрация – 3 728,7 хил. лв.;
 • Отбрана и сигурност – 374,9 хил. лв.;
 • Образование – 42 759,8 хил. лв.;
 • Здравеопазване – 5 284,9 хил. лв.;
 • Социални услуги – 6 028,5 хил. лв.;
 • Култура – 2 204,3 хил. лв.

Общите размери на бюджетните взаимоотношения с ЦБ са увеличени приблизително с 19%, в това число общата изравнителна субсидия е завишена с 288%, целевата капиталова субсидия с близо 35%, а ДДД с 15,9%.

По функции най-голямо е увеличението в социалните услуги – с 26,1% и в здравеопазването с 21,9%. Следвани от образованието с 15,66%. Най-малко е увеличението в дейност култура – 7,97%.

За останалите 13 общини в регион Благоевград също има увеличение на средствата за ДДД в слените размери:

 • Община Банско- 14.61% ръст;
 • Община Белица – 6.47% ръст;
 • Община Гоце Делчев – 14.42% ръст;
 • Община Гърмен – 14.89 % ръст;
 • Община Кресна – 12.76% ръст;
 • Община Петрич – 10.16% ръст;
 • Община Разлог – 11,72% ръст;
 • Община Сандански – 11.19% ръст;
 • Община Сатовча – 7.55% ръст;
 • Община Симитли- 18.52% ръст;
 • Община Струмяни – 15.80 % ръст;
 • Община Хаджидимово – 4.27 % ръст;
 • Община Якоруда – 9.37 % ръст.

Преди публичното обсъждане на проект на бюджета на община Благоевград за 2022 г. Регионалният съвет внесе искане до кмета на община Благоевград и до председателя на Общинския съвет относно увеличение на работните заплати на заетите във функция „Здравеопазване”. В искането настояваме основните работни заплати да бъдат увеличени с 10% от 01.04.2022 г. и това увеличение да бъде заложено в бюджета за 2022 г.

Считано от 01.04.2022 г. стойностните показатели на стандартите за финансиране на медицинско обслужване в здравен кабинет са завишени спрямо действащите през първото тримесечие на 2022 г. средно с 14%, тези за яслена група в детска градина и детска ясла с 15% като натуралните показатели не са променени.

Съгласно РМС № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности средствата във функция „Здравеопазване” са за – заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя.

Според нашия анализ такъв ръст на заплатите може да се постигне. В момента ОРЗ на медицинските специалисти в Благоевград са 1100 лв. и по време на публичното обсъждане на бюджета получихме принципно съгласие същите да бъдат увеличени от 01.04.2022 г. с 10%.

Очакваме подписването на новия колективен трудов договор в отрасъл Здравеопазване, след което ще подготвим Анекс към действащия в момента Общински КТД.

За функция Образование увеличението на ОРЗ от 01.04.2022 г. на педагогическите специалисти в училище и ДГ ще бъде в размер на 12%, а за непедагогическия персонал – 10%. Предстои обсъждане и приемане на ВПРЗ в детските градини, по време на което ще бъде поискано основните работни заплати на педагозите да се увеличат с повече от 12%, тъй като са по-ниски в сравнение с тези на педагозите в училищата.

От 01.04.2022 г. отпаднаха и таксите за детските градини и детските ясли, като се въведе нов стандарт за издръжка на дете в общинска ДГ или общинско училище.

Преходният остатък за ДДД от 2021 г. е в размер на 1,4 млн. лв. В проекта на бюджета този преходен остатък е предложен  да се разходва за капиталови разходи. За дейност образование и по конкретно за Детските градини той е около 350 000 лв., а за дейност здравеопазване- ЗК и ДЯ, ДК и яслени групи в детски градини той е почти 700 000 лв.

Притеснителен е фактът, че в края на миналата година, въпреки генерираните икономии, допълнително материално стимулиране не бе дадено, с което се нарушиха ВПРЗ и действащите колективни трудови договори. В момента се събира подписка срещу тези действия, като исканията са средствата от икономии от фонд работна заплата през годината да бъдат дадени на работещите в детските градини, здравните кабинети и детските ясли.

Увеличението на средствата във функция Култура е със 7.9%, което е крайно недостатъчно за увеличение на ОРЗ на работещите в РИМ Благоевград и Регионалната библиотека, където имаме наши структури. Очакваме разпределението на предвидените 12 млн. лв. за увеличение на стандарта за музеите и художествените галерии, гласувани от НС с бюджета за 2022 г.

В културните институти на територията на община Благоевград, които се финансират изцяло от местни приходи трудно ще реализираме исканията за увеличение на ОРЗ поради финансови затруднения на община Благоевград.

Всички бюджети на общините в регион Благоевград са съставени и внесени в Общинските съвети за приемане.