10% ръст на заплатите с новия КТД за детско и училищно здравеопазване в Габрово

В началото на тази седмица бе подписан нов колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване между Община Габрово, ФСЗ – КНСБ и КТ „Подкрепа”, който регламентира по-добри условия на труд в сравнение с подписания през април колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване” на работещите в детски ясли, яслени групи към детски градини и здравни кабинети към учебни заведения в община Габрово. Преговорите и сключването на документа се осъществиха със съдействието на областния координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова.

Договореностите включват увеличение на работните заплати на всички служители с десет на сто от първи април, като се предвижда през месец юли, въз основа на анализ на изпълнение на бюджета за дейността и при наличие на финансови средства, да се договори ново увеличение на заплатите. През годината икономиите от фонда за заплати ще могат да се предоставят и като допълнително материално стимулиране.

Както и досега, медицинските специалисти ще имат право на платен отпуск в размер на 38 дни, независимо от стажа, а другият персонал ще е с отпуск 34 дни. СБКО и за напред ще е три процента от средствата за работни заплати, а работното облекло е в размер на половин минимална работна заплата за страната. Педагозите в детските ясли ще получават допълнително възнаграждение за образователна степен и за професионално-квалификационна степен. Освен това работодателят се ангажира да покрива изцяло транспортните разходи на служителите по повод работата им.

Подписаният документ регламентира обезщетение при пенсиониране от седем брутни работни заплати и задължение на работодателя да иска съгласието на синдикалната организация при съкращение на синдикален член.

Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Габрово е валиден за две години.