Протестна декларация на специалистите, работещи в библиотеки и читалища

Ние, специалистите в библиотеките и читалищата, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в държавния бюджет за 2022 година!

В допълнително споразумение № РД 11-00-286 към БКТД за Националната и Регионалните библиотеки, подписано от Министъра на културата на 08.11.2021 г., бяха заложени минимални основни заплати за отделните длъжности в библиотеките като коефициенти спрямо минималната работна заплата за страната, които да влязат в сила от 01.01.2022 г. Този договор не беше обезпечен финансово. При 9,2% увеличение на разходните стандарти за Регионалните библиотеки и 15% за Националната библиотека сме далеч от договорените параметри. Бе прието единодушно, че тези договорени минимални заплати заедно с основната дейност на библиотеките ще бъдат обезпечени с 25-процентно увеличение на субсидията за 2022 г. Не се ли случи това, увеличените режийни разходи могат да принудят библиотеките дори да затворят врати.

Стандартът за субсидирана бройка в читалищата също е крайно недостатъчен. Няма действащ БКТД. За поредна година квалифицираният труд на заетите в читалищата се измерва с минималната работна заплата и ги отдалечава от обещанията за светло бъдеще и приравняването им със сферата на образованието. Дейността на читалищата е широкоспектърна и свързана с разходи, някои от които са нормативно задължителни и неизбежни, като: комплектуване на библиотечния фонд, задължителен абонамент и закупуване на библиотечен софтуер; закупуване на сценични костюми; поддържане на материална база като сценична механизация, евакуационно осветление и пожарни кранове, електрическа инсталация и много други съпътстващи дейността на едно читалище. Средства за всичко това не са предвидени. Необходимо е увеличение на стандарта за субсидирана бройка с 25%, за да се постигне поддържащ баланс в заплащането на читалищните служители и покриване на разходите. Все пак читалищата са мястото, където децата ни от най-ранна детска възраст формират своята ценностна система.

Актуализацията на бюджета през месец юли дава възможност на Министъра да изпълни поетите ангажименти. В противен случай културните институции няма да могат да извършват основните си дейности, поради увеличените многократно разходи за електроенергия, отопление, консумативи и всички останали услуги!

На Деветия конгрес на КНСБ за пореден път чухме обещанието на членове на правителството, че ще има грижа за хората и увеличение на заплатите. Нека тези обещания не останат празни!

Управителният съвет на НСФ „Култура“ – КНСБ, помнейки обещанието на новото ръководство на Министерството на културата, че си поставя за цел „достъп на всички български граждани до култура“, призовава Народното събрание да осигури договореното 25% увеличение за всички браншове в културата!

Управителният съвет призовава своите членове за символични протестни действия по места. УС си запазва правото да призове към ефективни действия и протести на цялата културна гилдия, както това се случи през есента на 2015 година.