Петата световна конференция за премахване на детския труд призова за спешни действия

За спешни действия, насочени към премахване на детския труд, призоваха делегатите на Петата световна конференция, посветена на проблема. Тя бе организирана от Международната организация на труда и се проведе от 15 до 20 май в Дърбан, Южна Африка с над 1000 участници на живо и 7 хил. онлайн. Включиха се представители на правителства, организации на работници и работодатели, агенции на ООН, гражданското общество, а за първи път и на децата. Като титулярен член на Управителния съвет на МОТ онлайн изказване направи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Делегатите одобриха заключителен документ – Призив за действие, в който се очертават решителни ангажименти за прекратяване на детския труд, тъй като “последиците от ковид пандемията, въоръжените конфликти и продоволствените, хуманитарните и екологичните кризи заплашват да върнат назад годините на напредък в борбата срещу детския труд”.

Призивът за действие от Дърбан включва ангажименти в шест различни области. С резолюцията се апелира:

– Да се превърне достойният труд в реалност за възрастните и младежите над минималната възраст за работа чрез ускоряване на усилията за премахване на детския труд, като се даде приоритет на най-тежките му форми;

– Да се сложи край на детския труд в селското стопанство;

– Да се засилят усилията за превенцията и премахването на детския труд, включително на най-тежките му форми чрез принуда, съвременното робство и трафикът на хора, както и защитата на оцелелите чрез политически мерки;

– Да се реализира правото на децата на образование и осигуряване на всеобщ достъп до безплатно, задължително, качествено, справедливо и приобщаващо образование и обучение;

– Да се постигне всеобщ достъп до социална закрила;

– Да се увеличи финансирането и международното сътрудничество за премахване на детския и принудителния труд.

В своето изказване Димитров посочи, че “за да се увеличат средствата за премахване на детския труд, преди всичко е необходимо да се увеличи официалната помощ за развитие (ОПР)”. През 2021 г. тя е достигнала 179 млрд. долара, но това е само 0,33% от брутния национален доход на донорите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). “Това е по-малко от половината от сумата, която би била събрана, ако донорите спазваха целта на ООН да отделят 0,7 % от брутния национален доход за помощ за развитие. Ето защо първото предизвикателство е да се увеличи официалната помощ, за да се постигне тази цел, което би означавало удвояване на сумата, която се изразходва в момента”, каза Димитров и уточни, че помощта следва да се предоставя предимно под формата на безвъзмездни средства, за да се избегне ръст на дълговете.

Той посочи още, че е необходимо и да се насърчи прогресивното данъчно облагане на национално равнище и да бъде подкрепено от силна и справедлива многостранна реформа на настоящата структура на корпоративното данъчно облагане, включваща минимален данък от 25% за всички корпорации, преминаване към единно данъчно облагане със справедливи коефициенти на разпределение, данък върху богатството на милиардерите и данък върху финансовите транзакции. Димитров обърна внимание, че в борбата срещу детския труд частният сектор трябва да спазва стандартите на МОТ и да се ръководи от принципите за отговорно бизнес поведение.

Освен необходимостта от мобилизиране на допълнителни ресурси, важно е тези средства да се използват и за насочване към конкретни области, които могат ефективно да допринесат за борбата с детския труд. За синдикатите това означава използване на средства за прилагане на Нов социален договор. Той трябва да предвижда достойни работни места, съобразени с климатичните промени, зачитане на трудовите права, всеобща социална закрила, равенство и приобщаващ модел на развитие, каза Димитров.

Синдикатите призовават за създаване на възможности за достойни работни места в устойчиви сектори, щадящи климата. Международната конфедерация на профсъюзите подчертава, че до 2030 г. трябва да създадем 575 милиона нови работни места в официалната икономика и да формализираме поне 1 милиард неформални работни места.

“Достойните условия на труд и официалната заетост са ключови аспекти в борбата срещу детския труд. Ето защо се нуждаем и от минимална закрила на труда, която да осигури основни права на работниците, минимални работни заплати, ограничения на работното време и здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с Декларацията на МОТ по случай нейната 100-годишнина. Универсалната социална закрила също трябва да бъде засилена, за да се осигури на уязвимите групи от населението достатъчна подкрепа за осигуряване на устойчив поминък, и ние призоваваме за създаване на Глобален фонд за социална закрила, който да осигури необходимата финансова и техническа подкрепа за установяване на минимални нива на социална закрила в най-бедните страни. Необходимо е да се увеличи официалната помощ за социална закрила. През 2020 г. донорите са изразходвали 2,7% от своята официална помощ за развитие за социална закрила и този дял трябва да бъде увеличен до 7% до 2030 г., а след това да достигне 14% от цялата ОПР”, изтъкна Димитров.

От Международната конфедерация на профсъюзите приветстваха заключенията на Петата световна конференция и призоваха правителствата да удвоят усилията си за премахване на детския труд. Генералният секретар на МКП Шарън Бъроу коментира: “Призивът за действие идва на фона на нарастващия брой случаи на детски труд, изострен от пандемията COVID-19, като според световните оценки около 160 милиона деца са в капана на детския труд. Не трябва да забравяме, че цел 8.7 на Целите за устойчиво развитие е насочена към премахване на детския труд до 2025 г. и на принудителния труд до 2030 г. Но погледнете колко време вече е минало? Призоваваме правителствата да приложат приоритетите, изложени в Призива за действие от Дърбан, и искаме социалните партньори, организациите на гражданското общество, агенциите за развитие и финансистите да работят заедно за осъществяването на цел 8.7”.