ВОН-КНСБ: Допълнително финансиране за висшите училища да е само за ръст на възнагражденията и без други условия

Допълнителното финансиране от близо 20 млн. лв. за висшите училища, одобрени при гласуването на бюджета за 2022 г., да бъде използвано за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав. Текстът в Закона за държавния бюджет не трябва да предвижда ограничения, изключения или условия за предоставянето на средствата.

Това е позицията на Национален браншови синдикат ВОН-КНСБ, изразена на провелото се вчера заседание на Комисията по бюджет и финанси, на която бе разгледано и одобрено предложение за промени в параграф 17 на Закона за държавния бюджет, внесени с проект за изменение на ЗДБРБ под № 47-254-01-56/19.05.22 г.

Мярката „увеличение на възнагражденията“ има за цел да компенсира неблагоприятните последици, резултат от инфлационните процеси в страната. Допълващото финансиране следва да е насочено единствено и само за постигане на тази цел – увеличаване на възнаграждението на всеки член на академичния състав – асистент, главен асистент, доцент, професор, преподавател, старши преподавател, като Анекс към Националното споразумение, подписан официално на Национален форум на 25.11.2020 г., организиран от ВОН-КНСБ, УС на Съвета на ректорите, с участието на министър Денков.

След трудностите по трансфера на 15 млн. лв. за подпомагане бюджетите на държавните висши училища с допълнителни средства за работещите към заплатите за последното тримесечие на 2021 г. тази година последваха нови. Този път свързани със средствата за заплати, изчислени от ВОН в размер на 19 910 610 лв. и само за Висшите училища, присъединили се към Националното споразумение от 25.11.2020 г. Средствата бяха одобрени при гласуване на бюджета за 2022 г. от 47-то НС по предложение и изчисления на ВОН-КНСБ, следвайки подписания Браншови Колективен трудов договор между МОН, Съвета на ректорите, ВОН-КНСБ и Синдикат Висше образование към КТ „Подкрепа“, вписан в рег. на ИА Главна инспекция по труда с № 6 на 01.02.2021 г.

Направените изчисления за увеличение на началните размери на основните работни заплатите, считано от април 2022 г. са както следва:

  • За академичната длъжност (АД) Асистент – не по-малко от 1500 лв., който размер следва да бъде предложен като актуализация на основната месечна работна заплата, нормативно определен с Постановление № 371 от 17 декември 2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г.);
  • За АД Главен асистент – не по-малко от 1610 лв.;
  • За АД Доцент – не по-малко от 1770 лв.;
  • За АД Професор – не по-малко от 1900 лв.;
  • За длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност – съответно за Преподавател – не по-малко от 1500 лв. и за Старши преподавател – не по-малко от 1610 лв.

След първия кръг на преговорите с министър Денков бе постигнато съгласие за проект на Постановление за начална основни месечна заплата на Асистент на основание чл. 92/ЗВО, както и следващи преговори за останалите академични длъжности. Независимо от забавянето по предоставяне на средствата, те ще бъдат в сила от април 2022 г.

Междувременно ВОН-КНСБ, с писмо № ПГ-47-228-00-85/23.05.22 г. до председателя на КБФ, предложи текста на § 17 от ЗДБ за 2022 г.  да придобие следната редакция:

„Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9. се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението в съответствие със Закона за висшето образование и по ред, определен с Национално споразумение между Съвета на ректорите, национално представените синдикати и Министерство на образованието и науката.“

След като Комисията по бюджет и финанси подкрепи единодушно проекта за изменение на ЗДБРБ № 47-254-01-56/19.05.22 г., ВОН очаква НС да приключи процедурата по коригиране на текстовете на параграф 17 по най-приемливия за работещите в системата на висшето образование и изчислените около 20 млн. лв. да се договорят с МОН, за да бъдат разпределени към бюджетите на съответните ВУ.

Председателят на ВОН доц. д-р инж. Лиляна Вълчева коментира: „Впечатлена съм от коментарите в КБФ и изразявам благодарност на г-жа Митева, на г-н Каримански, проф. Гечев, г-н Вълчев и на всички членове на комисията. Вече мислех, че всичко е загубено, че нашата търпимост към лобисткото отношение на допълнително присъединилите се не е безгранична и може би това заслужаваме, след като сме разделени – едни работят за всички, а други за себе си. И докато ние работим, другите злепоставят академичната общност. Дано този път средствата, изчислени от ВОН в размер на 19 910 610 лв., да бъдат предоставени за заплати!“

„Да, реформите са необходими и тези факти министър Денков непрекъснато и аргументирано представя пред медиите и академичната общност. Време е да започне истинската дискусия с успелите учени и водещите университети. А националните критерии не трябва да се правят, само за да се раздават някакви средства на остатъчен принцип. Време е да се посочат слабите резултати на някои висши училища. Системата не бива да се подлага на унижения само заради 2-3 или 5 от тях и не всички да носят срама на изоставащите. По-голямата част от висшите училища са успели и развиващи се!“