Протестна декларация от НБС “Висше образование образование и наука” – КНСБ 

Публикуваме протестна декларация на ВОН-КНСБ, изпратена днес до Народното събрание, министър-председателя на България, министрите на финансите и образованието  във връзка с разглеждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование  № 47-202-01-1 и настояване за одобрение на изменението на параграф 17/ ЗДБРБ под № 47-254-01-56/19.05.22 г., свързано с осигуряването на допълващата субсидия за издръжка на обучение в Държавни висши училища от 20 млн. лв., одобрени при гласуването на бюджета за 2022 г. и използването им без условия само и единствено за увеличаване на възнагражденията на лицата от академичния състав.

 

Протестна декларация от Национален браншов синдикат Висше образование образование и наука – КНСБ 

Относно промяна на параграф 17 и допълващата субсидия за издръжка на обучението в Държавни висши училища от 20 млн. лв., одобрени при гласуването на бюджета за 2022 г. и използването им без условия само и единствено за увеличаване на възнагражденията на лицата от академичния състав

 Уважаеми дами и господа,

Настояваме да се отложи разглеждането от Комисията по образованието и науката на второ четенe на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование  № 47-202-01-1, внесен от МС на 18.01.2022 г., докато не се приеме в пленарна зала изменението на параграф 17/ ЗДБРБ под № 47-254-01-56/19.05.22 г., внесен от Ива Митева и група народни представители, одобрено единодушно в Комисията по бюджет и финанси на 26.05.22 г.

Мотивите на ВОН-КНСБ са следните:

Налице е правна несигурност и засягане на конституционните права на лицата, заемащи академични длъжности в Държавните висши училища. Създават се предпоставки за цялостно нарушение на трудовото законодателство чрез нарушаване на основни конституционни принципи, стоящи в основата на трудовите права на гражданите – социална справедливост, достойно и справедливо заплащане.

Чл. 1, ал. 5, ред 2.9 от ЗДБ за 2022 г. предвижда изплащането на средства трудовите възнаграждения на членовете на академичния състав в ДВУ. Към настоящия момент не само не е изпълнена ЗДБ, но и се създават допълнителни затруднения за неговото изпълнение. Лицата, заемащи академични длъжности, не могат да получат предвидените в закона средства. Нарушено е правото на труд и навременно заплащане на дължимо възнаграждение на всеки един член академичния състав в ДВУ, предвидено в ЗДБ за 2022 г. като компенсация на неблагоприятните последици, резултат от инфлационните процеси в страната.

Позицията на ВОН-КНСБ е, че допълнителното финансиране от близо 20 млн. лв. за висшите училища, одобрени при гласуването на бюджета за 2022 г., трябва да бъде използвано за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав. Текстът в Закона за държавния бюджет не трябва да предвижда ограничения, изключения или условия за предоставянето на средствата.

Настояваме Проектът за изменение на § 17 от Закона за държавния бюджет за 2022 г. да бъде приет от Народното събрание. Той е одобрен на 26.05.22 г. от Комисията по бюджет и финанси и е подкрепян от Национално представителните синдикати КНСБ и КТ „Подкрепа“, Съвета на ректорите и цялата академична общност от ДВУ.

На това основание настояваме да се отложи т.1 от дневния ред днес, 1 юни 2022 г., на Заседанието на комисията за Комисията по образованието и науката, предвиждаща разглеждане на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование  № 47-202-01-1, до осигуряването и гарантирането на изплащането на предвидените в чл. 1, ал. 5, ред 2.9 от ЗДБ за 2022 г. средства за държавна субсидия за издръжка на държавните висши училища в размер на 20 млн. лв. под формата на трудови възнаграждения.